Ưu tiên vốn cho các xã đặc biệt khó khăn

PV.

(Tài chính) Mức bố trí vốn hỗ trợ đầu tư bình quân cho các xã nêu trên tối thiểu gấp 2 lần cho các xã không thuộc đối tượng ưu tiên. Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 kèm chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Mức bố trí vốn hỗ trợ đầu tư bình quân cho các xã nêu trên tối thiểu gấp 2 lần cho các xã không thuộc đối tượng ưu tiên. Đối với các địa phương bố trí kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 chưa đúng Nghị quyết số 65/2013/QH13 và Quyết định số 195/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phải điều chỉnh bố trí năm 2015 bù lại để đảm bảo thực hiện Nghị quyết Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, các xã phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2014-2016 cũng được ưu tiên vốn hỗ trợ với mức bố trí vốn hỗ trợ đầu tư bình quân gấp khoảng 1,6 lần cho các xã không thuộc đối tượng ưu tiên.

Mức bố trí vốn cụ thể của cho từng xã do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định giao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 kèm chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trước ngày 27/1/2015; đồng thời thu hồi số vốn các địa phương đã ứng trước kế hoạch năm 2015 theo văn bản số 2230/TTg-KTTH ngày 6/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ được giao và tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng phương án phân bổ dự toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2015 đúng quy định, đúng đối tượng và thực hiện lồng ghép các nguồn vốn, bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để triển khai Chương trình, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Thời gian thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2015 đến ngày 30/6/2016.