Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công khai quyết toán ngân sách năm 2020

PV.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố Quyết định số 667/QĐ-UBCK về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, việc ban hành Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2020 dựa trên quy định như: Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước, Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Thông báo số 684/T-BTC ngày 8/10/2021 của Bộ Tài chính về việc thông báo thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước...

Theo Quyết định số 667/QĐ-UBCK ngày 27/10/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đối với số thu phí và lệ phí năm 2020, tổng số liệu quyết toán được duyệt là 298.268245.023 đồng. Trong khi đó, chi từ nguồn thu phí được để lại được duyệt là 227.633.162.955 đồng; số phí và lệ phí nộp ngân sách nhà nước được duyệt là 19.415.462.250 đồng...