Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2021

Nội dung: N. Ánh - Thiết kế: T. Anh

Theo Bộ Tài chính, lũy kế thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt 1.221 nghìn tỷ đồng, bằng 90,9% dự toán; lũy kế chi 10 tháng đạt 1.149,4 nghìn tỷ đồng, bằng 68,1% dự toán.

Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2021 - Ảnh 1