Vận tải và viễn thông 6 tháng đầu năm 2017

Theo Tổng cục Thống kê

Vận tải hành khách tháng Sáu ước tính đạt 339,3 triệu lượt khách, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước và 15 triệu lượt khách, tăng 9,2%.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2017, vận tải hành khách đạt1.977,5 triệu lượt khách, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước và 88,9 triệu lượt khách, tăng 8,5%, trong đó vận tải hành khách đường bộ đạt 1.863,7 triệu lượt khách, tăng 9,6% và 60,7 triệu lượt khách, tăng 8%; đường biển đạt 3,3 triệu lượt khách, tăng 9,5% và 168,5 triệu lượt khách, tăng 10%; đường hàng không đạt khá với 21,2 triệu lượt khách, tăng 9,8% và 24,5 triệu lượt khách, tăng 10,3%; đường sắt đạt 5 triệu lượt khách, giảm 2,9% và 2 triệu lượt khách, tăng 5,1%.

Vận tải hàng hóa tháng Sáu ước tính đạt 119 triệu tấn, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước và 22,1 tỷ tấn, tăng 6,6%. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, vận tải hàng hóa đạt 705,2 triệu tấn, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước và 130,6 tỷ tấn, tăng 5,8%, trong đó vận tải trong nước đạt 688,8 triệu tấn, tăng 9% và 64,7 tỷ tấn, tăng 10,6%; vận tải ngoài nước đạt 16,4 triệu tấn, tăng 0,3% và 65,9 tỷ tấn, tăng 1,5%. 

Xét theo ngành vận tải, đường bộ đạt 547,9 triệu tấn, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước và 34,4 tỷ tấn, tăng 11,7%; đường sông đạt 120,5 triệu tấn, tăng 6,7% và 25,6 tỷ tấn, tăng 7,3%; đường biển đạt 33,8 triệu tấn, tăng 9,4% và 68,5 tỷ tấn, tăng 2,5%; đường sắt đạt 2,8 triệu tấn, tăng 6,3% và 1,7 tỷ tấn, tăng 8,1%.

Doanh thu hoạt động viễn thông 6 tháng đầu năm ước tính đạt 189,5 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2016.

Tính đến cuối tháng 6/2017, tổng số thuê bao điện thoại ước tính đạt 126,5 triệuthuê bao, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó số thuê bao di động đạt 119,4 triệu thuê bao, giảm 6,2% do các nhà mạng thực hiện thu hồi sim rác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Số thuê bao internet băng rộng cố định ước tính đạt 9,9 triệu thuê bao, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2016.