Việc thương thảo hợp đồng được thực hiện như thế nào?

Theo Baodautu.vn

(Taichinh) -Ông Huỳnh Tấn Phát (TP. Hồ Chí Minh) và bà Trần Như Quỳnh (nhuquynhkhu4@...) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn một số quy định về thương thảo hợp đồng tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo ông Phát tham khảo Luật Đấu thầu thì việc thương thảo hợp đồng được thực hiện trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Cơ quan ông thực hiện theo trình tự và thành phần tham dự như sau:

Sau khi có quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu, tiến hành thương thảo hợp đồng với nhà thầu theo Điều 19 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Thành phần tham dự không có các phòng chuyên trách về hợp đồng của Chủ đầu tư (Phòng Kế hoạch -Đầu tư, Phòng Kế toán -Tài chính) mà chỉ có phòng được giao quản lý dự án (gọi là bên mời thầu) và tư vấn đấu thầu.

Biên bản thương thảo hợp đồng được vào sổ văn bản của đơn vị tư vấn đấu thầu, đóng dấu của 2 bên là tư vấn đấu thầu và nhà thầu, không có đóng dấu của chủ đầu tư. Biên bản này được tư vấn đấu thầu kèm vào Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu để trình thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thì các phòng chuyên trách về hợp đồng của chủ đầu tư tổ chức họp với nhà thầu, biên bản của cuộc họp này được gọi là Biên bản hoàn thiện hợp đồng, đượcvào sổ văn bảncủa Chủ đầu tư, đóng dấu của 2 bên là chủ đầu tư và nhà thầu. Ông Phát hỏi, cách thực hiện nhưvậy có phù hợp hay không?

Cũng qua tìm hiểu quy định, bà Trần Như Quỳnh (nhuquynhkhu4@...) được biết, nội dung thương thảo hợp đồng trước khi trình thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại điểm c, khoản 5, Điều 19, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; điều kiện cụ thể của hợp đồng, phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, tiến độ thực hiện (nếu có)”. Vậy, bà Như có thể hiểu là nội dung hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng là một phần của nội dung của biên bản thương thảo hợp đồng không?

Trong nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tại điểm c, khoản 6, Điều 20, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Kế hoạch hoàn thiện, ký kết/hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn”.

Bà Quỳnh hỏi, quy định kế hoạch hoàn thiện hợp đồng trong trường hợp này được hiểu cụ thể là gì? Có thể hiểu đó là quy định về thời gian để ký kết hợp đồng không? Nội dung thương thảo thì đã thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định nêu trên hay quy định như thế nào?

Về vấn đề này, Cục phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn như sau:

Điều 19, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định về thương thảo hợp đồng. Theo đó, việc thương thảo hợp đồng được thực hiện giữa bên mời thầu với nhà thầu xếp hạng thứ nhất. Quy trình thực hiện, cơ sở thực hiện, nguyên tắc và nội dung thương thảo hợp đồng thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 19 Nghị định này.