Vietcombank và những kết quả tăng trưởng ấn tượng

ĐOÀN THỊ HỒNG NGA

Với phương châm “Tăng tốc - Hiệu quả - Bền vững” và quan điểm chỉ đạo điều hành là Quyết liệt - Kết nối - Trách nhiệm, trong 6 tháng đầu năm 2015, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã gặt hái được nhiều kết quả tích cực. Đây là tiền đề quan trọng để Vietcombank hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm 2015 và các năm tiếp theo.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Từ những kết quả ấn tượng

Trong 6 tháng đầu năm 2015, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo, nỗ lực của cả hệ thống Vietcombank đã đạt được những kết quả tích cực trên các mặt trận. Theo đó, huy động vốn đạt 455.715 tỷ đồng, tăng 7,67% so với năm 2014, cao hơn mức tăng bình quân của toàn Ngành (4,74%). Dư nợ tín dụng đạt 345.096 tỷ đồng, tăng 17,56% so với cùng kỳ 2014, tăng 6,52% so với cuối năm 2014 (cao hơn tăng trưởng của toàn hệ thống 6,09%), đạt 98,48% kế hoạch quý II/2015 và 87,86% kế hoạch cả năm 2015. Tín dụng tăng khá ở bán buôn (4,7%) và SME (9,2%), tăng mạnh ở thể nhân (11,7%).

Bên cạnh đó, chất lượng tín dụng được chú trọng; các hệ số an toàn được đảm bảo khi dư nợ nhóm 2 đạt 12.594 tỷ đồng, giảm 6.636 tỷ đồng so với năm 2014 (giảm 34,5%); Tỷ lệ nợ nhóm 2 là 3,63%, giảm 2,3 điểm % so với năm 2014; Tỷ lệ nợ xấu khoảng 2,43%. Thu hồi nợ xấu đạt 1.012 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch 6 tháng; Hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) 11,18% đáp ứng quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ quỹ dự phòng rủi ro/nợ xấu duy trì ở mức cao (90%). Cùng với đó, thu hồi nợ ngoại bảng đạt kết quả bước đầu là 786 tỷ đồng. Điều này thể hiện sự lan tỏa của các giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt trong công tác thu hồi nợ.

Doanh số thanh toán quốc tế, thanh toán thương mại đạt 20,399 tỷ USD, tăng 5,70% so với cùng kỳ năm 2014. Thị phần thanh toán quốc tế, thanh toán thương mại đạt 15,6%. Thu nhập hoạt động thanh toán thương mại tăng trưởng tích cực nhờ đa dạng hóa sản phẩm đạt 377 tỷ đồng, vượt 9,41% kế hoạch (344,63 tỷ đồng). Doanh số mua bán ngoại tệ đạt 15,4 tỷ USD, tăng 12,4% so cùng kỳ năm 2014; dịch vụ chuyển tiền kiều hối 6 tháng đầu năm 2015 đạt 707 triệu USD, tăng 8,77% so cùng kỳ năm 2014.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2015, hoạt động thẻ của Vietcombank tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường khi doanh số thanh toán thẻ quốc tế tăng 17% so cùng kỳ 2014, đạt 101% kế hoạch 6 tháng 2015, thẻ nội địa tăng 50% so cùng kỳ 2014, đạt 105% kế hoạch 6 tháng 2015; Số lượng phát hành thẻ ghi nợ nội địa, ghi nợ quốc tế, tín dụng quốc tế vượt kế hoạch 6 tháng 2015, tương ứng 171%, 218%, 132%. Cùng với đó, dịch vụ SMS Banking, Mobile Banking và Internet Banking có mức tăng trưởng khá, đạt tương ứng 111%, 119,2% và 95,4% 6 tháng đầu năm 2015.

Với kết quả trên đã mang lại lợi nhuận trước thuế và trước dự phòng cho Vietcombank tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế trước dự phòng: 6.035 tỷ đồng, tăng 16,6% so cùng kỳ, đạt 52,5% so với kế hoạch năm 2015; Dự phòng rủi ro đã trích 2.995 tỷ đồng, tăng 24,76% so cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế sau dự phòng đạt 3.040 tỷ đồng, tăng 9,45% so cùng kỳ, đạt 50,7% kế hoạch năm 2015. Thu nhập thuần từ lãi tăng 24,79%, thu nhập ròng về dịch vụ tăng 47,32% so cùng kỳ. Bên cạnh đó, các tỷ suất sinh lời đạt khá tốt: Chỉ số ROA và ROE đạt tương ứng là 0,82% và 10,77%; Tỷ lệ chi phí quản lý/tổng thu nhập đạt 36,81%. Tỷ trọng thu ngoài lãi trên tổng thu nhập 28,18%...

Nhiệm vụ những tháng cuối năm

Chính sách tiền tệ những tháng cuối năm của NHNN dự kiến tập trung vào việc kiểm soát chặt chất lượng tín dụng của toàn hệ thống, đồng thời nỗ lực đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng nhằm đạt được mức kế hoạch đặt ra từ đầu năm là 13-15%. Việc triển khai tái cơ cấu các tổ chức tín dụng cũng đã được Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo quyết liệt, nhiều ngân hàng thương mại nhà nước đã tham gia vào quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng.

Tiếp tục bám sát phương châm Tăng tốc - Hiệu quả - Bền vững, Quan điểm chỉ đạo điều hành Quyết liệt - Kết nối - Trách nhiệm, từ nay đến cuối năm 2015 toàn hệ thống VCB tiếp tục nỗ lực trên tất cả các mảng hoạt động để thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính đã đề ra từ đầu năm 2015.

Và các mục tiêu dài hạn

Bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, việc triển khai các dự án/sáng kiến nhằm chuyển đổi ngân hàng và thực hiện các mục tiêu chiến lược đến 2020 đã đạt được những bước tiến quan trọng, cụ thể là:

Triển khai áp dụng cơ chế lương mới từ 01/6/2015, gắn tiền lương với kết quả đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị thành viên, người lao động. Triển khai áp dụng đơn giá tiền lương theo khu vực đối với các chi nhánh nhằm tạo động lực cho chi nhánh trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh.

Tiếp tục triển khai các bước chuẩn bị cho việc chuẩn hóa mô hình chi nhánh, chuẩn hóa chức năng nhiệm vụ trong toàn hệ thống trên cơ sở kết quả của Dự án KPI, thông qua lộ trình triển khai Dự án KPI trong toàn hệ thống.

Phê chuẩn lộ trình triển khai Dự án Basel II. Hướng tới mục tiêu Vietcombank là ngân hàng Việt Nam đầu tiên tuân thủ các chuẩn mực Basel II.

Chỉ tiêu

Kế hoạch 2015

Tổng tài sản

Tăng 11,5%

Tín dụng

Tăng 16%

Huy động vốn từ nền kinh tế

Tăng 12%

Tỷ lệ Nợ xấu

Dưới 2,3%

Lợi nhuận trước thuế

6.000 tỷ đồng

Triển khai chuẩn hóa mô hình tín dụng bán buôn nhằm tăng cường kiểm soát, cải thiện chất lượng tín dụng, chất lượng dịch vụ khách hàng, chuẩn hóa và tin học hóa các bước của quy trình tín dụng. Đồng thời, phê duyệt mô hình kiểm tra giám sát thị trường tập trung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy kiểm tra giám sát thị trường. Dự kiến sẽ chính thức triển khai trong quý III/2015.