Xác định các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất?

PV.

Thông tư số số 332/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/ 5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất đã bổ sung những trường hợp được giảm tiền sử dụng đất.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thông tư số 332/2016/TT-BTC bổ sung quy định về việc giảm tiền sử dụng đất, cụ thể:

Một là, giảm tiền sử dụng đất đối với đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng như sau:

Trường hợp được Nhà nước giao đất từ ngày 27/12/ 2015 đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, thuộc đối tượng được ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ và nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định thì được hưởng mức ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Thông tư này.

Hai là, giảm 50% tiền sử dụng đất đối với dự án thuộc địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Ba là, giảm 30% tiền sử dụng đất đối với dự án thuộc địa bàn kinh tế xã hội khó khăn hoặc dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên (không bao gồm lao động làm việc không trọn thời gian và lao động có hợp đồng lao động dưới 12 tháng.)

Thông tư nêu rõ, chủ đầu tư thuộc đối tượng được giảm tiền sử dụng đất do dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên hoặc dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên theo quy định chỉ được giảm tiền sử dụng đất khi có văn bản đề nghị được hưởng ưu đãi giảm tiền sử dụng đất kèm theo chứng từ chứng minh đã giải ngân vốn đầu tư tối thiểu là 6.000 tỷ đồng hoặc giấy tờ chứng minh đang sử dụng 500 lao động theo quy định tại Điểm c, Điểm d Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

Thông tư yêu cầu, cơ quan thuế kiểm tra, xác định và ban hành Quyết định giảm tiền sử dụng đất trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của chủ đầu tư kèm theo chứng từ chứng minh nêu trên.

Trường hợp khi thực hiện thanh tra, kiểm tra mà dự án không đáp ứng đủ các điều kiện để được giảm tiền sử dụng đất theo quy định thì chủ đầu tư phải thực hiện hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền sử dụng đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền sử dụng đất được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.