Xác định đối tượng kê khai thuế Giá trị gia tăng

PV.

(Tài chính) Mới đây, Cục Thuế Lâm Đồng đã có công văn số 5548/CT-TTHT trả lời những vướng mặc cũng như tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc xác định đối tượng kê khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT).

Xác định đối tượng kê khai thuế Giá trị gia tăng

Việc xác định đối tượng phải khai thuế GTGT được quy định rõ tại Điều 11 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và tại Khoản 7, Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT.

Theo đó, đối với trường hợp đơn vị đang trong giai đoạn đầu tư chưa phát sinh doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ nên chưa có căn cứ để thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý thì thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng.

Trường hợp đơn vị đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.

Nếu số thuế chưa được khấu trừ còn lại dưới ba trăm triệu đồng thì thời gian hoàn thuế ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc ít nhất sau bốn quý tính từ quý đầu tiên.