Hướng dẫn số 23/HD-VKSTC:

Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành


Hướng dẫn số 23/HD-VKSTC ngày 12/06/2020 về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Hướng dẫn số 23/HD-VKSTC.