Xem xét, thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay


Sáng ngày 13/7, Phiên họp 46 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc. Phiên họp diễn ra trong 2 ngày 13 và 14/7. Tại phiên họp, UBTVQH sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay.

Thực hiện phương án giảm 30% mức thuế Bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay, mức thuế Bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay sẽ giảm 900 đồng/lít xuống còn 2.100 đồng/lít (nằm trong khung thuế Bảo vệ môi trường của nhiên liệu bay quy định tại Luật thuế Bảo vệ môi trường).

Theo tính toán, số giảm thu ngân sách nhà nước ước tính khoảng 87,33 tỷ đồng/tháng. Tuy nhiên, việc giảm Thuế bảo vệ môi trường sẽ góp phần giúp doanh nghiệp vận tải hàng không giảm bớt gánh nặng tài chính, duy trì hoạt động kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, việc hạn chế nhập cảnh được dự báo vẫn phải kéo dài thời gian thực hiện.

Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để Chính phủ trình UBTVQH xem xét quyết định việc giảm 30% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay. Dự thảo Nghị quyết đã được Bộ Tài chính nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia và hoàn chỉnh tại hồ sơ dự án Nghị quyết và đã được gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Nếu Nghị quyết được thông qua, sẽ góp phần giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp hàng không, đồng thời kích cầu di chuyển bằng hàng không. Thời điểm áp dụng là từ khi nghị quyết được ban hành cho đến hết ngày 31/12/2020.