Xóa tiền phạt chậm nộp thuế?

PV.

(Tài chính) Nhằm giải đáp những vướng mắc của một số doanh nghiệp về việc xin xóa tiền phạt chậm nộp thuế, ngày 10/05/2013, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 2516/TCHQ-TXNK.

Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Trước đó, Công ty Xe đạp con rồng Việt Nam TNHH ( KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) đã có công văn số 07/XNK-2013 ngày 25/04/2013 gửi Tổng cục Hải quan về việc xin xóa tiền phạt chậm nộp thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điều 111 Luật quản lý thuế đã quy định :"Người bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế có quyền đề nghị miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế trong trường hợp gặp thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng khác"

Điều 38 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định "Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 4 Điều 9, Điều 14, Điều 15 và Điều 19 Nghị định này mà gặp thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ, bất khả kháng khác thì có quyền đề nghị miễn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan khi có đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này"

Điểm a khoản 2 Điều 38 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP quy định "Vi phạm hành chính xảy ra trong khoảng thời gian 30 (ba mươi) ngày trước hoặc sau khi xảy ra thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc bất khả kháng khác"

Căn cứ quy định pháp luật nêu trên, trường hợp Công ty đề nghị không thuộc đối tượng được xem xét xóa phạt chậm nộp thuế. Đề nghị Công ty thực hiện việc phạt chậm nộp thuế theo đúng quy định.