Nghị quyết số 75/NQ-CP:

Xử lý vướng mắc đối với dự án đầu tư của doanh nghiệp do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện


Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 21/05/2020 về xử lý vướng mắc đối với dự án đầu tư của doanh nghiệp do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu do Chính phủ ban hành. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Nghị quyết số 75/NQ-CP.