03 nguồn chi cho kiểm định, công nhận đạt chuẩn quốc gia với cơ sở giáo dục

Ngọc Ánh

Thông tư số 56/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể về kinh phí chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục thường xuyên.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, kinh phí chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các cơ sở giáo dục gồm 03 nguồn:

Một là, nguồn ngân sách nhà nước (ngân sách chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề) theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Hai là, nguồn thu hoạt động của các cơ sở giáo dục, bao gồm nguồn tài chính hợp pháp của các cơ sở giáo dục ngoài công lập theo quy định của pháp luật.

Ba là, nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn xã hội hóa, nguồn vốn huy động hợp pháp, nguồn thu khác theo quy định của pháp luật của các cơ sở giáo dục.

Thông tư số 56/2021/TT-BTC nêu rõ, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng chế độ. Việc lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí để kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Thông tư số 56/2021/TT-BTC cũng quy định cụ thể về nội dung, mức chi hoạt động tự đánh giá; hoạt động đánh giá ngoài.

Trong đó, về chi tiền công cho thành viên đoàn đánh giá ngoài, căn cứ khả năng kinh phí thực hiện hoạt động đánh giá ngoài, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định mức chi tiền công cụ thể cho các thành viên đoàn đánh giá ngoài (trưởng đoàn, thư ký, thành viên) phù hợp với vai trò của từng thành viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ đánh giá ngoài và thực tế tại địa phương.

Cụ thể, chi tiền công nghiên cứu hồ sơ đánh giá, viết báo cáo sơ bộ tối đa không quá 1.000.000 đồng/người/báo cáo; Chi tiền công trong thời gian làm việc tập trung nghiên cứu hồ sơ đánh giá tối đa không quá 200.000 đồng/người/ngày; Chi tiền công trong thời gian thực hiện khảo sát chính thức tại cơ sở giáo dục tối đa không quá 200.000 đồng/người/ngày. Chi xây dựng và hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài áp dụng mức chi khoán theo sản phẩm cuối cùng không quá 2.000.000 đồng/báo cáo.

Thông tư số 56/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2021. Thông tư liên tịch số 125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/8/2014 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2021.