4 nhóm nội dung Kho bạc Nhà nước quán triệt khẩn trương, nghiêm túc thực hiện

Hoàng My

Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có Công điện số 10/CĐ-KBNN, trong đó yêu cầu KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nội dung Công điện số 1082/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 9068/BTC-TCCB của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tại Công điện số 10/CĐ-KBNN, Tổng Giám đốc KBNN đề nghị KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN khẩn trương, nghiêm túc thực hiện 4 nhóm nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm nội dung Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; Công văn số 9068/BTC-TCCB ngày 12/8/2021 của Bộ Tài chính về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và công tác phòng, chổng dịch COVID-19; Chỉ thị số 2467/CT- KBNN ngày 21/5/2021 của Tổng Giám đốc KBNN về siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng giao dịch, chủ động kiểm soát, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động KBNN; Công văn số 3718/KBNN-TVQT ngày 21/7/2021 của KBNN về việc thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh tiến độ giải ngân năm 2021.

Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước đề nghị các đơn vị tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Lập kế hoạch, bố trí công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan và làm việc trực tuyến tại nhà đối với các nhiệm vụ được phân công theo đúng quy định; đảm bảo không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thứ hai, đối với công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN): Đẩy mạnh giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến KBNN; tuân thủ thời gian giải quyết hồ sơ, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả chi NSNN và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Lấy khách hàng là trung tâm, đối tượng phục vụ; tuyệt đối không hách dịch, sách nhiễu trong giải quyết công việc; không để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do; nghiêm cấm việc lợi dụng vị trí công việc được giao để mưu lợi cá nhân, làm chậm quá trình chi NSNN và ảnh hường đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát, kiểm tra đột xuất của KBNN cấp trên đối với KBNN cấp dưới, nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát nội bộ về nghiệp vụ kiểm soát chi NSNN để kịp thời phát hiện các hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, chậm giải quyêt hồ sơ cho đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư.

Thứ ba, khẩn trương thực hiện các giải pháp của chủ đầu tư để tiếp tục đôn đốc, tháo gỡ và khắc phục những khó khăn, đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn. Đặc biệt, đối với nhóm dự án đã hoàn thành từ trước ngày 31/12/2020 vẫn còn tồn đọng quyết toán và kế hoạch vốn chưa giải ngân, chủ đầu tư khẩn trương liên hệ với nhà thầu để thanh toán công nợ theo quy định; hoàn tất thủ tục lập, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án đã hoàn thành từ trước ngày 31/12/2020 để phê duyệt trước 30/9/2021.

Thứ tư, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chổng dịch COVID-19. Quán triệt tới từng công chức, viên chức, người lao động phát ngôn, cư xử đúng chuẩn mực; không cung cấp các thông tin chưa được kiểm chứng, tin giả sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch COVID-19 lên mạng xã hội.

Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Lập kế hoạch, bố trí công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan và làm việc trực tuyến tại nhà đối với các nhiệm vụ được phân công theo đúng quy định; đảm bảo không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. Nâng cao ý thức và sự chấp hành của từng công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý đối với các yêu cầu của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng về cách ly và giãn cách xã hội.

Công điện của Tổng Giám đốc KBNN cũng quán triệt, Giám đốc KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN chịu trách nhiệm toàn diện trước Tổng Giám đốc KBNN về việc để công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý vi phạm kỷ cương, kỷ luật hành chính, đặc biệt là chậm trễ trong giải quyết hồ sơ kiểm soát chi NSNN và giải ngân vốn đầu tư; vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và khen thưởng kịp thời đối với các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.