4 nội dung thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2022-2030 của ngành Tài chính

Thiết kế: Gia Hân

Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" do Bộ Tài chính ban hành, toàn Ngành sẽ tích cực thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo 4 nội dung chính.

4 nội dung thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2022-2030 của ngành Tài chính - Ảnh 1