6 nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công năm 2016

PV.

Đó là hoàn thành việc xây dựng Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; tổ chức triển khai việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; thực hiện việc rà soát, sắp xếp, xử lý xe ô tô; xác định giá trị tài sản giao cho đơn vị sự nghiệp công lập; Tăng cường công tác quản lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; tiếp tục hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công...

Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đã có nhiều tiến bộ rõ nét. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đã có nhiều tiến bộ rõ nét. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

6 nhiệm vụ trên sẽ được Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính) triển khai thực hiện trong năm 2016. Cụ thể như sau:

Một là, hoàn thành việc xây dựng Luật quản lý, sử dụng tài sản công, đảm bảo tiến độ, chất lượng của dự án Luật, trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2016).

Dự án Luật phải thể chế hóa Điều 53 Hiến pháp năm 2013 về tài sản công,đảm bảo tất cả các loại tài sản công đều được quản lý chặt chẽ, hiệu quả bằng pháp luật; bảo đảm tính thống nhất,đồng bộ với các Luật có liên quan như: Luật về tổ chức bộ máy nhà nước, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kiểm toán nhà nước…

Xây dựng những nguyên tắc chung nhất trong quản lý, sử dụng tài sản công; đổi mới phương thức quản lý, sử dụng tài sản công theo hướng nắm chắc, phản ánh đầy đủ tài sản công cả về giá trị và hiện vật; coi tài sản công là nguồn lực quan trọng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó tạo cơ chế khai thác tài sản công hợp lý, tạo ra nguồn lực tài chính từ tài sản đóng góp có hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội.

Hơn nữa, quản lý tài sản bằng các công cụ hiện đại, hiệu quả; thực hiện công khai rộng rãi và minh bạch về tài sản, góp phần chống lãng phí, tiêu cực; phát triển dịch vụ tài sản công theo cơ chế thị trường trên cơ sở đảm bảo quyền sở hữu toàn dân về tài sản.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, quản lý tài chính đối với đất đai. Trong đó tập trung vào lĩnh vực quản lý, khai thác, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng, tài sản tại các đơn vị sự nghiệp công lập, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với khu kinh tế, khu công nghệ cao, đấu giá tài sản nhà nước và quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Hai là, triển khai việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung theo đúng yêu cầu của Quốc hội tại Nghị quyết số 98/2015/NQ-QH13 ngày 10/11/2015 về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2016.

Theo đó, việc mua sắm theo phương thức tập trung sẽ được áp dụng đối với các tài sản có số lượng mua sắm nhiều, giá trị mua sắm lớn, được sử dụng phổ biến ở nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị. Bộ Tài chính, Bộ Y tế thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung cấp quốc gia; các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung đối với các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung của các bộ, ngành, địa phương.

Ba là, thực hiện việc rà soát, sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi cả nước; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện vào tháng 4/2016.

Đối với những xe ô tô dôi dư so với tiêu chuẩn, định mức tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg được điều chuyển cho các cơ quan, đơn vị còn thiếu xe cả trong nội bộ từng bộ, ngành, địa phương, cả giữa các bộ, ngành, địa phương để bảo đảm việc bố trí sử dụng đúng tiêu chuẩn, định mức, đối tượng, hạn chế việc phải mua sắm mới.

Số còn lại thực hiện bán theo quy định của pháp luật để thu tiền nộp ngân sách nhà nước. Xây dựng lộ trình, phương thức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công đối với những đối tượng và địa bàn phù hợp để thể chế hóa trong Luật quản lý, sử dụng tài sản công, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Hạn chế việc mua sắm xe ô tô và các tài sản đắt tiền.

Bốn là, thực hiện việc xác định giá trị tài sản giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp, để các đơn vị được khai thác tài sản đúng pháp luật.

Giải pháp này vừa là để tăng cường công tác quản lý của Nhà nước, vừa là giải pháp để khai thác có hiệu quả nguồn lực từ tài sản công hiện có gắn với việc huy động các nguồn lực xã hội cùng đầu tư, phát triển, khai thác tài sản, giảm bao cấp của Nhà nước. Phấn đấu đến hết năm 2016, cơ bản hoàn thành việc xác định giá trị tài sản để giao cho các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ.

Năm là, tăng cường công tác quản lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, quản lý tài chính đối với đất đai.

Tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra tình hình thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi cả nước; tổ chức xử lý những cơ sở nhà, đất có sai phạm như cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết không đúng quy định theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát, đánh giá việc triển khai mô hình khu hành chính tập trung.

Tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước nhằm giải quyết chính sách an sinh xã hội cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Sáu là, tiếp tục hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công, nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước, bảo đảm từng bước cơ sở dữ liệu quốc gia có đầy đủ thông tin về tài sản công theo Nghị quyết số 98/2015/NQ-QH13 ngày 10/11/2015 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2016.

Bên cạnh việc cập nhật, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu về các loại tài sản hiện có, triển khai việc cập nhật các thông tin về tài sản thuộc kết cấu hạ tầng đường bộ, xây dựng phương án ứng dụng công nghệ thông tin trong mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, cập nhật dữ liệu về việc sử dụng tài sản tại các đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết; nghiên cứu thực hiện một số thủ tục hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản công trực tuyến./.