879 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

PV.

Qua quá trình hiệp thương, 879 đại biểu ở Trung ương và địa phương được giới thiệu danh sách lên Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Qua quá trình hiệp thương, 879 đại biểu ở Trung ương và địa phương được giới thiệu danh sách lên Hội đồng bầu cử Quốc gia. Ngày 27/4 tới sẽ công bố danh sách chính thức. Trong số 197 ứng cử viên ở cơ quan Trung ương, có 83 người là Tiến sỹ, chiếm 42%. Trong số 879 người ở Trung ương và địa phương, trình độ Đại học trở lên chiếm 97%, Cao đẳng chiếm 3%.

Ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sau hội nghị hiệp thương lần 3, những người đủ tiêu chuẩn được đưa vào danh sách để chuyển qua Ủy ban bầu cử các cấp, đưa vào danh sách chính thức thì mọi ứng cử viên đều bình đẳng như nhau trong việc thể hiện chương trình hành động của mình và thực hiện vận động bầu cử theo luật. Vì vậy, để giữ công bằng giữa ứng cử viên được giới thiệu và người tự ứng cử trong việc tiếp xúc cử tri, vận động tranh cử, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần này càng phải thể hiện tốt hơn để đảm bảo tính công khai dân chủ và bình đẳng của tất cả các ứng cử viên.

Được biết, nhằm bảo đảm cho hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử được thực hiện an toàn, đúng luật, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã ban hành hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử Đại biểu quốc hội (ĐBQH), người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) vận động bầu cử.

Theo hướng dẫn, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân ở đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử ĐBQH, ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh. Thành phần tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri gồm đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị (các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, đơn vị quân sự, công an…) và cử tri ở địa phương.

Trường hợp đặc biệt, do điều kiện khách quan mà Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh không thể trực tiếp chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri ở đơn vị bầu cử nào thì phải có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện chủ trì, tuy nhiên Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh vẫn phải cử cán bộ của mình tham dự hội nghị tiếp xúc nhằm chủ động nắm tình hình và bảo đảm cho hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử được thực hiện an toàn, đúng luật…