9 tháng, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 93.760 tỷ đồng

PV.

Báo cáo về tổng quan thị trường bảo hiểm 9 tháng đầu năm 2018, Bộ Tài chính cho biết, tổng doanh thu phí bảo hiểm: ước đạt 93.760 tỷ đồng, tăng 24,63% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng, các DNBH đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 293.312 tỷ đồng.
Trong 9 tháng, các DNBH đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 293.312 tỷ đồng.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, tổng tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) trên toàn thị trường ước đạt 369.848 tỷ đồng (tăng 29,65% so với cùng kỳ năm trước), trong đó, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 78.338 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 291.510 tỷ đồng.

Các DNBH đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 293.312 tỷ đồng (tăng 26.8% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 38.952 tỷ đồng; các DNBH nhân thọ ước đạt 254.360 tỷ đồng.

Trong 3 quý của năm 2018, tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 233.865 tỷ đồng (tăng 36,76% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 22.715 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 211.150 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn chủ sở hữu của các DNBH ước đạt 77.816 tỷ đồng (tăng 50,93% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 25.696 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 52.120 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ Tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm của toàn thị trường trong 9 tháng ước đạt 93.760 tỷ đồng, tăng 24,63% so với cùng kỳ năm trước,. Trong đó, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 33.900 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 59.860 tỷ đồng.

Chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 25.151 tỷ đồng (tăng 18,68% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 13.451 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 11.700 tỷ đồng.

Hiện nay, thị trường bảo hiểm hiện có 63 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong đó có 30 DNBH phi nhân thọ, 18 DNBH nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 13 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) và 01 chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài.