VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Đổi mới, tạo sức lan tỏa  từ các phong trào thi đua trong ngành Dự trữ Nhà nước

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì cho Vụ Chính sách và Pháp chế và Vụ Tài vụ - Quản trị thuộc Tổng cục DTNN có thành tích xuất sắc.

Đổi mới, tạo sức lan tỏa từ các phong trào thi đua trong ngành Dự trữ Nhà nước

Phong trào thi đua là động lực quan trọng nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, nỗ lực đóng góp vào thực hiện nhiệm vụ chung của ngành Dự trữ Nhà nước. Với ý nghĩa đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước luôn chú trọng đổi mới, tạo sức lan tỏa từ các phong trào thi đua đến từng cán bộ, công chức trong toàn Ngành.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước luôn thực hiện đúng quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Tạo nền tảng phát triển vững bền

Ngành Dự trữ Nhà nước khơi dậy khát vọng cho những thắng lợi mới

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, thời gian qua, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã phát động nhiều phong trào thi đua, nhằm lan tỏa tinh thần nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao hàng năm trong toàn Ngành. Các phong trào thi đua được phát động thường xuyên, liên tục đã trở thành động lực giúp ngành Dự trữ Nhà nước hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Các phong trào thi đua được phát động thường xuyên, liên tục đã trở thành động lực giúp ngành Dự trữ Nhà nước hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát huy tinh thần đó, trong năm 2021, Tổng cục Dự trữ  Nhà nước đã phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu “Công chức, viên chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước nâng cao trách nhiệm chấp hành, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ”.

Để phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong các phong trào thi đua, Lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã chỉ đạo Công đoàn Tổng cục phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021”.

Phong trào thi đua được phát động nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”. Từ đó, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã chỉ đạo Công đoàn cơ quan tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” và “Vì quyền lợi của đoàn viên”, “nói không với tiêu cực”, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn. Kịp thời phát hiện, nuôi dưỡng, tôn vinh, khen thưởng, nêu gương các điển hình tiên tiến tiêu biểu, mô hình mới, nhân rộng cách làm việc sáng tạo, tạo sự lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị và tổ chức công đoàn.

Cùng với đó, Tổng cục yêu cầu các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực đẩy mạnh, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, trong đó tập trung vào các phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua do công đoàn cấp trên phát động.

Các phong trào thi đua gắn với việc học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và của Công đoàn Tổng cục. Tổ chức hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước như: Ngày Thàng lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2); Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); Ngày Thành lập ngành Dự trữ Nhà nước (7/8); Cách mạng Tháng 8 (19/8) và Quốc Khánh (2/9); chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Để các phong trào thi đua thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, Lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ chương trình công tác năm 2021, chỉ đạo các công đoàn bộ phận tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các Chi bộ, chủ động phối hợp, có kế hoạch tổ chức, phân công trách nhiệm, đôn đốc kiểm tra thực hiện các phong trào thi đua.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM