VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học trong các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học trong các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính

Tại Công văn số 611/KHTC-QT ngày 20/5/2022, Bộ Tài chính (Cục Kế hoạch - Tài chính) đề nghị các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ từ trung ương đến địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 với nội dung thiết thực, cụ thể và hiệu quả.

Giảm thiểu phát thải khí thải để quản lý chất lượng môi trường không khí

Thay đổi tích cực về chất lượng môi trường kinh doanh tại Việt Nam

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường phù hợp với thể chế kinh tế thị trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, cộng đồng và người dân

Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 được phát động với chủ đề: "Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống". Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 hướng đến việc tạo động lực và hỗ trợ cho khung đa dạng sinh học toàn cầu sau năm 2020 sẽ được thông qua tại phần hội Hội nghị Đa dạng sinh học của Liên hợp quốc (COP15) vào cuối năm 2022, đồng thời, nâng cao tầm quan trọng việc cùng hành động xây dựng một tương lai chung, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu, sức khỏe, an ninh lương thực, hướng tới mục tiêu toàn cầu đến năm 2050 là “Sống hài hòa với thiên nhiên”.

Thực hiện Công văn số 2442/BTNMT-TTTT ngày 10/5/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022, Bộ Tài chính (Cục Kế hoạch - Tài chính) đề nghị Thủ trưởng tất cả các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ từ trung ương đến địa phương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng với nội dung thiết thực, cụ thể và hiệu quả.

Trong đó, tổ chức công tác tuyên truyền, truyền thông tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý việc nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đa dạng sinh học cũng như vai trò, tầm quan trọng của đa dạng sinh học, mô hình, giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học; sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo tồn, phục hồi sử dụng bền vững đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và có trách nhiệm, không sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã và không sử dụng đồ nhựa một lần.

Đồng thời, kiểm soát các tác động tới đa dạng sinh học như: hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mặt nước; phương thức canh tác, khai thác kém bền vững; sinh vật ngoại lại xâm hại và các hoạt động gây ô nhiễm môi trường…

Công văn số 611/KHTC-QT nêu rõ, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần được chú trọng nhằm nâng cao nhận thức để mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, giúp mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là một thành viên tích cực thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường cũng như bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ động vật hoang dã tại nơi đơn vị đóng trụ sở; đồng thời tuyên truyền, vận động gia đình cùng tham gia thực hiện.

Các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính tăng cường thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị, hệ thống nghiêm túc thực hiện các nội dung tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã và các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan.

Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử của các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ tăng cường số lượng các tin, bài đăng trên báo in, báo điện tử, cổng thông tin điện tử tuyên truyền về Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM