Agribank mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất và cá nhân

Ngọc Quyết

(Tài chính) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) vừa ban hành văn bản 779/NHNo-HSX về việc mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất và cá nhân.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, để đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2014 an toàn và hiệu quả; Tiếp tục mở rộng đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, phấn đấu nâng tỷ lệ dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm tối thiểu 72 %/tổng dư nợ cho vay nền kinh tế, riêng dư nợ cho vay hộ sản xuất và cá nhân tăng tối thiểu 17% so với năm 2013, Tổng Giám đốc Ngân hàng Agribank yêu cầu Sở giao dịch, các chi nhánh loại I, loại II, tập trung nguồn vốn để tăng trưởng tín dụng, ưu tiên lĩnh vực, ngành nghề nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ kịp thời cho Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Mở rộng và tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất và cá nhân đảm bảo an toàn, hiệu quả để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, yêu cầu các đơn vị trên, thực hiện đúng các quy định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới theo quy định của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Agribank; Các chi nhánh chủ động nắm bắt tình hình, mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đề án cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương, phân tích đánh giá những thế mạnh, hạn chế của từng địa phương, nhu cầu vốn của từng ngành nghề, lĩnh vực  để có giải pháp mở rộng tín dụng phù hợp. Đồng thời, chủ động xây dựng triển khai các gói sản phẩm tín dụng khép kín dựa trên chuỗi liên kết từ sản xuất, thu mua chế biến đến tiêu thụ và xuất khẩu nhằm nâng cao hiệu quả và giảm chi phí hoạt động cho vay, như chuỗi liên kết giữa người sản xuất - kinh doanh - tiêu thụ sản phẩm, chuỗi liên kết trong lĩnh vực xây dựng giữa ngân hàng - chủ đầu tư - nhà thầu - nhà cung cấp.

Văn bản trên cũng nêu rõ, tổ chức phân tích thực trạng dư nợ, chủ động tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng đối với khách hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, công khai hồ sơ thủ tục, lãi suất vay vốn đối với khách hàng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình sử dụng vốn vay của khách hàng, ngăn chặn việc sử dụng vốn vay sai mục đích của khách hàng,  kịp thời phát hiện và xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình cho vay…

Được biết, tính đến 31/12/2013 dư nợ cho vay nền kinh tế của Agribank tăng 50.148 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 10,44 % so với 31/12/2012; Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn tăng 58.076 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 18,1%; Dư nợ cho vay đối với hộ sản xuất và cá nhân tăng 52.877 tỷ đồng, tốc độ tăng 21,54% so với 31/12/2012, cao gấp 2 lần so với tốc độ tăng trưởng tín dụng dư nợ cho vay nền kinh tế.