Áp tỷ lệ dự trữ bắt buộc mới cho một số trường hợp

Theo VnEconomy

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành chính sách áp tỷ lệ dự trữ bắt buộc thấp hơn thông thường cho các tổ chức tín dụng có dư nợ lớn ở khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Ngày 29/9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 20/2010/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Mục đích chính của thông tư trên là nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho vay đối với nông nghiệp, nông thôn của các tổ chức tín dụng (trừ quỹ tín dụng nhân dân cơ sở) thông qua công cụ điều hành chính sách tiền tệ, góp phần thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế này.

Cụ thể, đối với các tổ chức tín dụng có tỷ trọng dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn trên 40% tổng dư nợ được áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng VND thấp hơn so với mức tỷ lệ dự trữ bắt buộc thông thường, áp dụng kể từ kỳ duy trì dự trữ bắt buộc tháng 10/2010.

Đối với các tổ chức có tỷ trọng dư nợ cho vay nói trên trên tổng dư nợ bình quân cuối các quý trong năm tài chính liền kề từ 70% trở lên, tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng VND được áp bằng 1/20 so với tỷ lệ dự trữ bắt buộc thông thường tương ứng với từng kỳ hạn tiền gửi (theo Quyết định số 379/QĐ-NHNN ngày 24/2/2009, với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 12 tháng, không bao gồm Agribank, là 3%; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 1%).

Đối với các tổ chức có tỷ trọng dư nợ cho vay nói trên trên tổng dư nợ bình quân cuối các quý trong năm tài chính liền kề từ 40% đến dưới 70%, tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng VND bằng 1/5 so với tỷ lệ dự trữ bắt buộc thông thường tương ứng với từng kỳ hạn tiền gửi.

Ngoài ra, hàng năm Ngân hàng Nhà nước sẽ dành lượng tiền cung ứng để tái cấp vốn cho tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp với mục tiêu, biện pháp điều hành chính sách tiền tệ. Các khoản cho vay tái cấp vốn đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được Ngân hàng Nhà nước ưu tiên về thời hạn và nguồn vốn cho vay, so với các lĩnh vực khác.