Thông tư số 16/2021/TT-BTC:

Bãi bỏ hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam


Ngày 19/02/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 16/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 67/2006/TT-BTC ngày 18/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 16/2021/TT-BTC.