Thông tư số 71/2019/TT-BTC:

Bãi bỏ Thông tư số 116/2012/TT-BTC và Thông tư số 135/2013/TT-BTC


Ngày 08/10/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 71/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 116/2012/TT-BTC ngày 18/7/2012 và Thông tư số 135/2013/TT-BTC ngày 27/9/2013.

Thông tư gồm 02 điều, bãi bỏ Thông tư số 116/2012/TT-BTC ngày 18/7/2012 hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương, Thông tư số 135/2013/TT-BTC ngày 27/9/2013 hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các tổ chức tài chính vi mô.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22/11/2019.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 71/2019/TT-BTC.