Thông tư số 42/2019/TT-BTC:

Bãi bỏ Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính


Ngày 12/7/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 42/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế.

Thông tư gồm 2 điều, bãi bỏ Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 26/8/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 42/2019/TT-BTC.