Thông tư 25/2024/TT-BTC:

Bãi bỏ toàn bộ hướng dẫn thuế giá trị gia tăng tại Thông tư 83/2014/TT-BTC

PV.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 25/2024/TT-BTC về việc bãi bỏ Thông tư 83/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế Giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam.

Mời đọc giả xem Thông tư số 21/2024/TT-BTC.