Bán đấu giá tài sản công là trụ sở làm việc phải đăng tải thông tin

PV. (t/h)

"Tôi đang công tác tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện, hiện tại tôi được giao nhiệm vụ lập hồ sơ đấu giá tài sản là trụ sở cơ quan đã không còn sử dụng (bao gồm đất và nhà), đã được đưa ra khỏi dữ liệu quốc gia về tài sản công. Như vậy, theo Công văn số 12006/BTC-QLCS ngày 02/10/2018 thì tôi có phải làm các bước để đăng tải trên Trang thông tin điện tử về tài sản công không?"

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính vừa giải đáp câu hỏi trên của bạn đọc. Theo đó, tại Điểm 2 Khoản 2 và Điểm a Khoản 5 Điều 127 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định, cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công bao gồm cả cơ sở dữ liệu về tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cập nhật dữ liệu các loại tài sản công quy định tại khoản 2 Điều này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

Khoản 6 Điều 24 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định: "Trình tự, thủ tục đấu giá tài sản công thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản; cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị định này có trách nhiệm giám sát toàn bộ quá trình bán đấu giá trong trường hợp thuê tổ chức đấu giá để thực hiện bán đấu giá tài sản. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá phải được gửi cho chủ tài khoản tạm giữ quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định này. Ưu tiên đấu giá tài sản công qua Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công. Thông tin về việc đấu giá tài sản công được niêm yết, thông báo công khai theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và đăng tải trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công hoặc Trang thông tin điện tử về tài sản công.".

Theo Điểm a Khoản 1.1. Mục 1 Công văn số 12006/BTC-QLCS ngày 02/10/2018, Bộ Tài chính đã hướng dẫn những nội dung phải đăng tải, thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử về tài sản cônh. Theo đó, đối với tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội (gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị) bán tài sản công (bao gồm cả trường hợp bán thanh lý tài sản công và bán vật tư, vật liệu thu hồi từ việc thanh lý tài sản công) tại cơ quan, tổ chức, đơn vị theo hình thức đấu giá. Nội dung thông báo công khai việc đấu giá thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, khi lập hồ sơ bán đấu giá tài sản công là trụ sở làm việc theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền phải đăng tải thông tin về việc bán đấu giá tài sản trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công hoặc Trang Thông tin điện tử về tài sản công quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 12006/BTC-QLCS ngày 02/10/2018.