Ban hành Quy định mới về nghiệp vụ thị trường mở

Theo thoibaonganhang.vn

Thống đốc NHNN Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 42/2015/TT-NHNN quy định nghiệp vụ thị trường mở.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thống tư 45/2015/TT-NHNN thay thế cho các văn bản: Quyết định số 01/2007/QĐ-NHNNcủa Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế nghiệp vụ thị trường mở; Quyết định số 27/2008/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nghiệp vụ thị trường mở ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-NHNN; Điều 12 của Quyết định số 362/1999/QĐ-NHNN1 về việc ban hành Quy chế phát hành tín phiếu NHNN; Điều 2 Thông tư số 26/2011/TT-NHNN của Thống đốc NHNN về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động tiền tệ theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN Việt Nam.

Thông tư Quy định về nghiệp vụ thị trường mở gồm có 3 phần, cụ thể:

Quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, Ban điều hành nghiệp vụ thị trường mở, điều kiện đổi với thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở, Thủ tục công nhận thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở, chấm dứt tư cách thành viên, thẩm quyền ký các giao dịch nghiệp vụ thị trường mở, cấp mã khóa truy cập, cấp mã khóa ký chữ ký điện tử, giấy tờ có giá được giao dịch qua nghiệp vụ thị trường mở, hình thức mua hoặc bán giấy tờ có giá, ...

Quy định về phương thức đấu thầu, Thông báo mua, bán GTCG, đơn dự thầu của thành viên, đơn dự thầu không hợp lệ, tổ chức xét thầu, xác định giá mua hoặc bán giấy tờ có giá, Thông báo kết quả đấu thầu, Hợp đồng khung, Hợp đồng cụ thể, thanh toán và chuyển quyền sở hữu GTCG, xử lý trường họp các thành viên không thanh toán hoặc không thực hiện theo đúng cam kết trong Hợp đồng cụ thể.

Quy định về trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN, hiệu lực thi hành, điều khoản chuyển tiếp, tổ chức thực hiện.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30/4/2016.