Ban hành quy trình gia hạn nộp tiền thuế

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Để thực hiện việc gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 1100/QĐ-TCHQ ban hành Quy trình gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa XNK.

Ban hành quy trình gia hạn nộp tiền thuế
Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 1100/QĐ-TCHQ ban hành Quy trình gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa XNK. Nguồn: internet

Đây là quy trình quy định các bước công việc cần phải làm của cơ quan Hải quan khi thực hiện gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa XNK, hồ sơ gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được nộp tại cơ quan Hải quan nơi có thẩm quyền gia hạn. Quyết định này thay thế Quyết định số 2423/QĐ-TCHQ.

Theo quy trình này, cơ quan Hải quan cấp dưới chỉ xác nhận và đề xuất gia hạn đối với các trường hợp đủ điều kiện gia hạn theo quy định của pháp luật để cơ quan Hải quan cấp trên xem xét gia hạn.

Đối với các trường hợp không đủ điều kiện gia hạn thì có văn bản thông báo cho người nộp thuế biết và yêu cầu nộp đầy đủ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đúng thời hạn quy định.

Đặc biệt, quy trình quy định đầy đủ các bước gia hạn tại các cấp chi cục, cấp cục, cấp tổng cục. Môi quy trình có ba bước: tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và xử lý hồ sơ, phát hành văn bản và lưu giữu hồ sơ. Ở mỗi quy trình, thời gian xử lý giao động từ 13 ngày (cấp chi cục), 5 ngày (cấp Cục) đến 33 ngày (cấp Tổng cục).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 23/4/2014.