Bảo quản an toàn hàng dự trữ quốc gia, đảm bảo số lượng, chất lượng

Minh Hà

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa có văn bản yêu cầu các Cục DTNN khu vực tăng cường công tác bảo quản các mặt hàng dự trữ quốc gia lưu kho, đảm bảo số lượng, chất lượng.

Bên cạnh thực hiện xuất cấp kịp thời các mặt hàng DTQG, thời gian qua, ngành DTNN đã thực hiện tốt công tác bảo quản các mặt hàng DTQG.
Bên cạnh thực hiện xuất cấp kịp thời các mặt hàng DTQG, thời gian qua, ngành DTNN đã thực hiện tốt công tác bảo quản các mặt hàng DTQG.

Theo Tổng cục DTNN, thời gian qua, qua theo dõi công tác bảo quản cũng như báo cáo chất lượng hàng dự trữ quốc gia của các cục DTNN khu vực cho thấy, tại một số cục DTNN khu vực vẫn còn có một số ngăn/lô thóc nhập kho năm 2021 nồng độ khí Ni tơ dưới 98%; một số ngăn lô gạo nhập kho năm 2022 có tỷ lệ hạt vàng cao từ 0,81% đến 1,06% và một số ắc quy sử dụng cho máy bơm nước chữa cháy nhập kho năm 2019 có hiện tượng căng phồng, không tích điện.

Để khắc phục tình trạng trên cũng như để đảm bảo chất lượng hàng dự trữ quốc gia đang lưu kho bảo quản, Lãnh đạo Tổng cục DTNN đã chỉ đạo và yêu cầu các cục DTNN tuân thủ thực hiện nghiêm các quy định về công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

Đối với một số ngăn/lô thóc nhập kho có nồng độ khí Ni tơ dưới 98%, Tổng cục DTNN đề nghị các cục DTNN khu vực kịp thời kiểm tra, xác định nguyên nhân ảnh hưởng đến nồng độ khí Ni tơ chưa đạt được theo quy định; tiếp tục nạp bổ sung khí Ni tơ để duy trì nồng độ khí này đạt trên hoặc bằng 98%.

Các đơn vị thực hiện quy trình bảo quản thóc theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc tẻ dự trữ quốc gia (QCVN 14:2020/BTC).

Đối với một số ngăn/lô gạo nhập kho có tỷ lệ hạt vàng trên 0,8%, các đơn vị kiểm tra, rà soát lại quá trình bảo quản, xác định nguyên nhân làm tăng hạt vàng, kịp thời có giải pháp khắc phục; tăng cường kiểm tra, nắm chắc diễn biến chất lượng các lô gạo; thường xuyên theo dõi, kịp thời bổ sung khí Ni tơ để đảm bảo luôn duy trì nồng độ khí Ni tơ trên 98%.

Bên cạnh đó, các cục DTNN khu vực có các biện pháp phòng, chống đọng sương, hấp hơi trong thời điểm giao mùa, nhiệt độ môi trường thay đổi đột ngột; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ về chất lượng gạo dự trữ quốc gia.

Trường hợp có hiện tượng bất thường (chỉ tiêu chất lượng vượt quá quy định) kịp thời báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý về cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Đối với công tác bảo quản ban đầu gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023, Tổng cục DTNN đề nghị các cục DTNN khu vực chủ động khắc phục khó khăn trong công tác bảo quản ban đầu, tăng cường kiểm tra chất lượng gạo nhập kho.

Đối với ngăn/lô đã nhập đầy khẩn trương đưa vào bảo quản theo Quy chuẩn QCVN 06: 2019/BTC; thường xuyên theo dõi độ ẩm không khí trong và ngoài kho để có biện pháp bảo quản phù hợp; nếu độ ẩm ngoài kho trên hoặc bằng 80% thì hạn chế việc mở cửa kho.

Đối với hàng vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn, các cục DTNN khu vực tăng cường kiểm tra, theo dõi và bảo quản các mặt hàng vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn theo quy định tại các QCVN đối với hàng DTQG và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục DTNN đảm bảo an toàn chất lượng hàng hóa và đáp ứng điều kiện vận hành.

Trường hợp có hiện tượng bất thường kịp thời báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý về cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.