Bảo Việt Nhân thọ bổ sung bệnh viện được chấp thuận cho Sản phẩm bổ trợ bảo hiểm trợ cấp nằm viện

PV.

(Tài chính) Bảo Việt Nhân thọ chính thức áp dụng Danh sách điều chỉnh bổ sung mới các Bệnh viện được chấp thuận cho Sản phẩm bổ trợ bảo hiểm trợ cấp nằm viện.

Danh sách bệnh viện mới được Bảo Việt Nhân thọ sửa đổi, bổ sung lần này sẽ có 205 Bệnh viện tại 63 Tỉnh/Thành phố trên toàn quốc
Danh sách bệnh viện mới được Bảo Việt Nhân thọ sửa đổi, bổ sung lần này sẽ có 205 Bệnh viện tại 63 Tỉnh/Thành phố trên toàn quốc
Từ ngày 1/4/2013, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ chính thức áp dụng Danh sách Bệnh viện được chấp thuận mới cho Sản phẩm bổ trợ bảo hiểm trợ cấp nằm viện (BV-R11/2009) ban hành kèm theo Quyết định số 244/QĐ-BVNT ngày 09/03/2012.
 
Theo Danh sách bệnh viện mới được sửa đổi, bổ sung lần này sẽ có 205 Bệnh viện tại 63 Tỉnh/Thành phố trên toàn quốc được BVNT chấp thuận thanh toán chi phí nằm viện điều trị theo quy định của Điều khoản Sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm Trợ cấp nằm viện (BV-NR11/2009).

Quy định này được áp dụng đối với các Sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm trợ cấp nằm viện tham gia mới, khôi phục hoặc tái tục có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2013.

Download danh sách các bệnh viện: Danh sach benh vien.pdf