Bình Thuận: Chú trọng thanh, kiểm tra hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Phạm Nga

Năm 2022, nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa, Chi cục Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận đã thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch tại 45 tổ chức, cá nhân kinh doanh trong các lĩnh vực có tác động lớn đến đời sống người dân như mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, vàng và vàng trang sức mỹ nghệ, xăng dầu…

Năm 2023, Chi cục sẽ hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa
Năm 2023, Chi cục sẽ hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa

Theo báo cáo kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường chất lượng, năm 2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận đã triển khai các hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hoàn thành kế hoạch đề ra, tổ chức thực hiện kịp thời các chương trình và nhiệm vụ cấp trên giao.

Đặc biệt, trong công tác thanh tra, kiểm tra, Chi cục đã thực hiện theo kế hoạch tại 45 tổ chức, cá nhân kinh doanh các lĩnh vực (khí dầu mỏ hóa lỏng; kinh doanh điện sinh hoạt có sử dụng phương tiện đo nhóm 2; thiết bị điện- điện tử; mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, vàng và vàng trang sức mỹ nghệ, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; kinh doanh dịch vụ taxi sử dụng taximet; tổ chức hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. Kết quả thanh tra, kiểm tra chưa phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa.

Ngoài ra, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận cũng tham gia phối hợp các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra tại 48 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (xăng dầu; buôn bán hải sản; kinh doanh lĩnh vực điện lực; kinh doanh mua, bán vàng miếng, sản xuất, mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ; đơn vị y tế), thực hiện lấy 4 mẫu xăng dầu để thử nghiệm đánh giá chất lượng. Kết quả kiểm tra không có tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về đo lường, chất lượng, các mẫu thử nghiệm đều đạt yêu cầu.

Về công tác nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa và triển khai đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, Chi cục cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình năng suất chất lượng và đề án truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Tỉnh trong năm 2022.  Đồng thời, trình UBND Tỉnh dự thảo nghị quyết quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.

Năm 2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục giải quyết 100% hồ sơ thủ tục hành chính đúng pháp luật, đúng thời gian quy định; hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa được phê duyệt trong năm 2023.

Bên cạnh đó, chủ động thực hiện giám sát chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh.