Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường thực hiện hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Linh Nguyễn

Từ đầu năm 2021 đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã liên tục hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn quản lý sản phẩm hàng hoá nhóm 2 và kiểm tra chuyên ngành, đã triển khai xây dựng 316 nhiệm vụ xây dựng TCVN, QCVN.

Rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ các tiêu chuẩn, quy chuẩn có nội dung không còn phù hợp với điều kiện hiện nay.
Rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ các tiêu chuẩn, quy chuẩn có nội dung không còn phù hợp với điều kiện hiện nay.

Thống kê cho thấy, năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Bộ NN&PTNT đã ban hành 9 QCVN, công bố 85 TC, ngoài ra còn 35 dự thảo TCVN đã được thẩm định và cấp số hiệu.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT đang triển khai xây dựng 272 nhiệm vụ xây dựng TCVN, QCVN, trong đó có 183 nhiệm vụ phải hoàn thành trước 31/12/2022, 89 nhiệm vụ hoàn thành trước 31/12/2023.

Kết quả đến tháng 6/2022 đã công bố, đề nghị công bố 65 TCVN; trình ban hành 02 QCVN, hoàn thành 36,6% kế hoạch năm. Cho đến tháng 6/2022, ngành NN&PTNT đã có 1251 TCVN và 233 QCVN.

Để đăng ký QCVN đã ban hành, Bộ NN&PTNT đã có Văn bản số 8545/BNN-KHCN ngày 16/12/2021 cung cấp thông tin cập nhật về các QCVN ban hành trong năm 2021 và kế hoạch xây dựng QCVN năm 2022.

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT đã công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực hoạt động (Quyết định số 5357/QĐ-BNN-TCCB ngày 16/12/2014).

Tại Quyết định số 5357/QĐBNN-TCCB đã ban hành kèm bộ tài liệu quản lý chất lượng gồm 73 quy trình ISO. Hàng năm Bộ NN&PTNT thường xuyên rà soát, sửa đổi để phù hợp quy định hiện hành của các văn bản quy phạm pháp luật.

Về tình hình hoạt động đánh giá sự phù hợp, công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa, năm 2021, có 13 tổ chức chứng nhận được chỉ định. Tính đến tháng 6 năm 2022, Bộ NN&PTNT đã chỉ định 44 tổ chức chứng nhận hợp quy thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ.

Về công tác đánh giá sự phù hợp, Bộ NN&PTNT đã chỉ định 105 phòng thử nghiệm. Riêng năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị chức năng của Bộ NN&PTNT đã quyết định chỉ định cho 23 tổ chức đăng ký hoạt động thử nghiệm (năm 2021: 17; 6 tháng đầu năm 2022: 06).

Căn cứ nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Chương trình 1322 và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, năm 2022, Bộ NN&PTNT đã phê duyệt danh mục gồm 06 nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nông nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá (Quyết định số 1298/QĐ-BNNKHCN ngày 12/4/2022).

Khi hoàn thành, kết quả thực hiện các nhiệm vụ sẽ được cơ quan quản lý nhà nước sử dụng làm cơ sở định hướng việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ NN&PTNT. Ngoài ra, Bộ NN&PTNT cũng đang xây dựng kế hoạch 5 năm thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình.

Bộ NN&PTNT cho biết, bước sang năm năm 2023, đối với công tác xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống TCVN, QCVN phục vụ quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, chất lượng và an toàn thực phẩm theo các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, năm 2022, Bộ NN-PTNT đã phê duyệt danh mục gồm 57 nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Bên cạnh việc xây dựng để hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn phục vụ quản lý nhà nước, Bộ NN&PTNT cũng sẽ rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ các tiêu chuẩn, quy chuẩn có nội dung không còn phù hợp với điều kiện và thực tiễn quản lý hiện nay.

Đồng thời triển khai phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 của Chính phủ (Quyết định số 2177/QĐTTg ngày 23/12/2021), từ năm 2022 đến năm 2025, Bộ NN-PTNT sẽ tiến hành thủ tục hủy bỏ 127 QCVN (năm 2021 và năm 2022 hủy bỏ 65 QCVN; năm 2023 và 2024 hủy bỏ 62 QCVN). Việc hủy bỏ các QCVN góp phần đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ và phù hợp quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy

Đối với công tác quản lý Nhà nước về đo lường, Bộ sẽ chủ động phổ biến pháp luật về đo lường. Tích cực phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

Đối với công tác quản lý chất lượng thì sẽ tiếp tục triển khai thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của Bộ NN&PTNT theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN, gắn kết với việc triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số.

Đặc biệt, thời gian tới đơn vị này sẽ tăng cường biện pháp quản lý và triển khai công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong lưu thông, nhập khẩu và sản xuất; hoạt động đánh giá sự phù hợp thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ NN&PTNT.