Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết về phát triển vùng Đông Nam Bộ

Gia Hân

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 43/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết về phát triển vùng Đông Nam Bộ.
Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết về phát triển vùng Đông Nam Bộ.

Tại Quyết định số 43/QĐ-BTC, Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chủ động bám sát những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ Chính phủ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 154/NQ-CP; chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và những nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Cùng với đó, tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ trong Kế hoạch này thành đề án, công việc, văn bản để báo cáo Lãnh đạo Bộ, trong đó cần xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị tham gia phối hợp, thời gian hoàn thành đối với từng công việc được giao.

Bên cạnh đó, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, định kỳ hàng năm, các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch kèm theo Quyết định số 43/QĐ-BTC chủ động kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả. Đồng thời, các đơn vị gửi báo cáo về Vụ Ngân sách nhà nước (trước ngày 5/12 hằng năm) để tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Tại Quyết định này, Bộ Tài chính cũng đã phân công cụ thể từng đơn vị thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, triển khai tùy theo từng đề án. 

Trong đó, Vụ Ngân sách nhà nước phối hợp các đơn vị có liên quan để tham gia ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Vụ I  và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án bảo đảm quốc phòng giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030 và Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội...