Bộ Tài chính: Đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh

PV

Với những nỗ lực cải cách hành chính trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã được cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá cao.

Bộ Tài chính đã được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao trong việc cải cách thủ tục hành chính
Bộ Tài chính đã được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao trong việc cải cách thủ tục hành chính

Triển khai đồng bộ cắt giảm thủ tục hành chính

Năm 2018, Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính với 89 nhiệm vụ cụ thể thuộc 6 lĩnh vực, đồng thời ban hành kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài chính năm 2018. Bộ Tài chính cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ giai đoạn 2014-2018, phấn đấu các chỉ số cải cách đạt chuẩn xếp hạng các nước ASEAN 4 và hướng tới tiêu chuẩn của các nước OECD.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã chủ động, tích cực rà soát, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19/2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, định hướng đến năm 2020, với 66 giải pháp, nhiệm vụ gắn với 188 sản phẩm đầu ra, trọng tâm là lĩnh vực thuế, hải quan, quản lý nợ công, chứng khoán, bảo hiểm, nhằm góp phần tích cực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bộ Tài chính cũng đã kiến nghị sửa đổi 6 luật và 16 nghị định của Chính phủ liên quan đến điều kiện kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi và cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Theo đó, dự kiến thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 190/370 điều kiện (cắt giảm 92 điều kiện, đơn giản hóa 98 điều kiện), đạt 51,4%.

Đơn giản hóa nhiều điều kiện kinh doanh

Trong năm 2018, Bộ Tài chính đã hoàn thành 85/85 nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch, trong đó, đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, làm cơ sở cắt giảm và đơn giản hóa 117/190 điều kiện kinh doanh thuộc 13 ngành nghề (đạt 61,6%).

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã thực hiện bãi bỏ 18 thủ tục hành chính trong tổng số 166 thủ tục cần rà soát bãi bỏ (chiếm 10,8%) và đơn giản hoá đối với 111 thủ tục trong tổng số 139 thủ tục cần rà soát đơn giản hóa (chiếm 79,9%), qua đó góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Mới đây, báo cáo môi trường kinh doanh toàn cầu của Ngân hàng Thế giới cũng xếp môi trường kinh doanh của Việt Nam đạt 68,38 điểm (cao hơn 1,59 điểm so với năm trước), trong đó chỉ số nộp thuế (Paying Taxes) đạt 62,87 điểm, tăng 1,75 điểm.

Trong năm qua, ngành Tài chính cũng đã mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa trong lĩnh vực thuế, hải quan; Kết nối thông tin nộp thuế điện tử giữa cơ quan thuế, hải quan, kho bạc và các ngân hàng thương mại; Nâng cao chất lượng khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, mở rộng diện thực hiện hoàn thuế điện tử, nhằm tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí giao dịch hành chính thuế cho doanh nghiệp.

Số liệu cho thấy, tổng số dịch vụ công trực tuyến cơ quan Hải quan đạt tối thiểu mức độ 3 là 173/183 thủ tục hành chính, số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành giảm 6% (từ 82.760 xuống còn 77.736 mặt hàng) so với quý II/2015 (mục tiêu giảm 50%).

Đến nay, với những nỗ lực cải cách hành chính, Bộ Tài chính đã được cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước ghi nhận, đánh giá cao.