Bộ Tài chính: Không thu phí khi xét tuyển công chức, viên chức


Cơ quan, đơn vị tuyển dụng không thực hiện thu phí đối với trường hợp xét tuyển, xét nâng ngạch công chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Không thu phí khi xét tuyển công chức, viên chức.
Không thu phí khi xét tuyển công chức, viên chức.

Theo phản ánh của bà Lê Thị Phương Loan (Gia Lai), căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức thì tuyển dụng hình thức xét tuyển và xét thăng hạng không thuộc đối tượng nộp phí.

Tuy nhiên, việc tổ chức phát sinh chi phí như: Thực hiện xét tuyển phỏng vấn phải thông báo trên phương tiện đại chúng, kiểm tra hồ sơ, nhập liệu, biên soạn tài liệu đề, đáp án phỏng vấn và thuê hội trường, họp hội đồng mua sắm văn phòng phẩm và phụ cấp làm thêm giờ cho giám khảo. Bà Loan cho rằng nếu không được thu lệ phí rất khó để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Điều 2 Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, quy định: 

“1. Người đủ điều kiện nộp hồ sơ thi tuyển khi nộp hồ sơ thi tuyển thì phải nộp phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư này.

2. Công chức, viên chức khi nộp hồ sơ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì phải nộp phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức theo quy định tại Thông tư này”.

Căn cứ quy định nêu trên, cơ quan, đơn vị tuyển dụng không thực hiện thu phí đối với trường hợp xét tuyển, xét nâng ngạch công chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Kinh phí phục vụ xét tuyển, xét nâng ngạch công chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan, đơn vị thực hiện.

Tại khoản 4 Điều 20 Luật Phí và lệ phí quy định trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ: “... kiến nghị với Chính phủ hoặc Bộ Tài chính về mức thu, nộp, miễn, giảm, quản lý và sử dụng đối với từng khoản phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý”.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị bà Lê Thị Phương Loan có ý kiến với Bộ Nội vụ (cơ quan quản lý về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức) về việc thu phí đối với xét tuyển, xét nâng ngạch, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Khi nhận được ý kiến của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu sửa Thông tư số 228/2016/TT-BTC theo thẩm quyền.