Bộ Tài chính trả lời về tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu và nâng mức bội chi ngân sách

PV.

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 11453/BTC-NSNN ngày 06/10/2021 gửi cử tri TP. Hải Phòng trả lời về những vấn đề liên quan đến xem xét giữ ổn định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách Trung ương và ngân sách TP. Hải Phòng trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025 cũng như giai đoạn 2017-2021 và xem xét nâng mức bội chi ngân sách hàng năm cho TP. Hải Phòng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, kiến nghị tới Kỳ họp thứ 1 Quốc hội Khóa XV, cử tri TP. Hải Phòng đề nghị xem xét giữ ổn định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách Trung ương và ngân sách TP. Hải Phòng trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025 như giai đoạn 2017-2021 để Thành phố có nguồn lực ổn định phục vụ đầu tư phát triển, sớm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2013 của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, cử tri TP. Hải Phòng cũng cho rằng, Nghị định số 89/2017/NĐ-CP ngày 29/7/2017 của Chính phủ về một số cơ chế tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP. Hải Phòng quy định mức dư nợ vay của ngân sách thành phố không vượt quá 40% số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp. Tuy nhiên, trong các năm 2018, 2019, 2020, mức dư nợ vay của TP. Hải Phòng được thông qua rất thấp. Do vậy, cử tri đề nghị xem xét nâng mức bội chi ngân sách hàng năm cho TP. Hải Phòng.

Liên quan đến những vấn đề cử tri quan tâm, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại khoản 2 Điều 40 của Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN), tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp được xác định vào năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới, trên cơ sở dự toán thu NSNN và dự toán chi cân đối ngân sách địa phương (được xác định theo quy định căn cứ hệ thống nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư và chi thường xuyên NSNN).

Bên cạnh đó, khoản 8, Điều 9 Luật NSNN cũng quy định rõ: “Sau mỗi thời kỳ ổn định ngân sách, các địa phương phải tăng khả năng tự cân đối, phát triển ngân sách địa phương, thực hiện giảm dần tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên so với tổng chi ngân sách địa phương hoặc tăng tỷ lệ phần trăm (%) nộp về ngân sách cấp trên đối với các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách để tăng nguồn lực cho ngân sách cấp trên thực hiện các nhiệm vụ chi quốc gia và phát triển đồng đều giữa các địa phương.”

Đối với TP. Hải Phòng, Bộ Tài chính cho biết, căn cứ quy định pháp luật về thu ngân sách và ước thực hiện thu ngân sách năm 2021 cũng như dự kiến mức độ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố, Bộ Tài chính đã làm việc và cơ bản thống nhất dự toán thu NSNN năm 2022 của địa phương.

Dự toán chỉ cân đối ngân sách địa phương năm 2022 được xác định theo quy định tại Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 ngày 01/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2022 và Nghị quyết số 973/2020/NQ-UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025.

Trên cơ sở dự toán thu và dự toán chi sẽ xác định tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo đúng quy định của Luật NSNN, trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Liên quan đến vấn đề xem xét nâng mức bội chi ngân sách hàng năm cho TP. Hải Phòng, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định của Luật NSNN, mức bội chi ngân sách địa phương hằng năm nằm trong tổng số bội chi NSNN, trong giới hạn nợ công cho phép và do Quốc hội quyết định cho từng địa phương.

Cụ thể, đối với dự toán NSNN năm 2021, căn cứ khả năng cân đối ngân sách, mức trần bội chi của NSNN, Chính phủ đã trình và được Quốc hội thông qua, theo đó tổng mức bội chi ngân sách địa phương năm 2021 là 25,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó, đối với TP. Hải Phòng mức bội chỉ là 27,2 tỷ đồng, tổng số vay trong năm là 62,4 tỷ đồng (toàn bộ là vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại); gồm vay để bù đắp bội chỉ là 27,2 tỷ đồng, vay để trả nợ gốc là 35,2 tỷ đồng.

Đối với dự toán NSNN năm 2022, Bộ Tài chính cho biết, sẽ tổng hợp nhu cầu bội chi của các địa phương, trong đó có TP. Hải Phòng phù hợp với Nghị quyết số 23/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, căn cử khả năng cân đối ngân sách, mức trần bội chi của NSNN để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định.