Bộ Tài chính triển khai công tác cải cách hành chính năm 2015

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Ngày 17/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 3263/QĐ-BTC về Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài chính năm 2015.

Bộ Tài chính triển khai công tác cải cách hành chính năm 2015
Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2015 của Bộ Tài chính. Nguồn: internet
Mục đích của việc ban hành Kế hoạch nhằm chủ động trong chỉ đạo, điều hành của Bộ; chủ động trong tổ chức triển khai và phối hợp triển khai các hoạt động cải cách hành chính của các đơn vị thuộc Bộ. Qua đó, thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2015 của Bộ Tài chính.
Nhiệm vụ trong cải cách hành chính của Bộ Tài chính được tập trung vào điểm cơ bản sau:
Cải cách thể chế: Hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính; Phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan hoàn thành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2015; Thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
Cải cách thủ tục hành chính: Thực hiện rà soát và đề xuất các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính; Kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính mới ban hành; Lồng ghép thực hiện tập huấn các kỹ năng, nghiệp vụ về đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính…; Tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp năm 2015 về việc tuân thủ chính sách pháp luật và việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính.
Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: Thực hiện kiểm tra, đánh giá về tình hình tổ chức hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ để thực hiện nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, cơ chế phối hợp thực hiện; Nghiên cứu xây dựng Đề án thành lập Vụ Văn phòng, đoàn thể; Nghiên cứu, triển khai Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.
Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Tiếp tục triển khai Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”; Tổ chức triển khai công tác tuyển dụng, công tác quy hoạch, luân chuyển, luân phiên cán bộ, công chức; Đẩy mạnh triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Tổ chức triển khai Đề án xác định vị trí làm việc và xây dựng cơ cấu ngạch công chức, viên chức hợp lý gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Nghiên cứu xây dựng Đề án thí điểm thi tuyển chức vụ lãnh đạo từ cấp Vụ trưởng xuống, thu hút những người có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt để tuyển chọn, bổ nhiệm giữa các chức vụ lãnh đạo, quản lý.
Cải cách tài chính công: Nâng cao tính chủ động, chất lượng và hiệu quả trong công tác quản lý và điều hành tài chính – ngân sách; Xây dựng hệ thống kế toán nhà nước thống nhất, trên cơ sở áp dụng công nghệ thông tin hiện đại; Tiếp tục triển khai thực hiện các chiến lược trung hạn, dài hạn trên các lĩnh vực tài chính; Nghiên cứu xây dựng các phương án đàm phán thuế quan và dịch vụ thúc đẩy quá trình đàm phán đi đến ký kết Hiệp định FTA Việt Nam – EU; Tổng hợp, báo cáo tình hình vay và trả nợ công giai đoạn 2011-2015.
Hiện đại hóa hành chính: Xây dựng và hoàn thành cơ bản hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của ngành; Tiếp tục triển khai Hệ thống thông tin quản lý tài chính Chính phủ - GFMIS; Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng thực hiện dịch vụ công trực tuyến với mức độ cao; Tiếp tục triển khai các Đề án Hiện đại hóa hệ thống Hải quan điện tử VNACCS/VCIS; Tổ chức thực hiện, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008.