Bộ Tài chính và UBND tỉnh Sơn La ký Quy chế phối hợp công tác

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác quản lý tài chính và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chiều ngày 22/01/2013, tại Hà Nội, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Sơn La - Cầm Ngọc Minh đã ký Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Tài chính và UBND tỉnh Sơn La. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính tham dự và chứng kiến Lễ ký.

Bộ Tài chính và UBND tỉnh Sơn La ký Quy chế phối hợp công tác
Toàn cảnh Lễ ký

Quy chế phối hợp được triển khai thực hiện sẽ giúp Bộ Tài chính thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực Tài chính - ngân sách, quản lý giá cả, quản lý tài sản công, quản lý tài chính doanh nghiệp tại địa phương; Nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của địa phương để giải quyết hoặc kiến nghị với cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời.

Bên cạnh đó Quy chế phối hợp này cũng giúp cho UBND tỉnh Sơn la triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ Tài chính - ngân sách, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và tăng cường đối ngoại theo Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIII; Giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc; Thông qua thực tiễn, tham gia đề xuất các cơ chế quản lý tài chính với Bộ Tài chính. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý tài chính - ngân sách, quản lý thu ngân sách và Kho bạc  Nhà nước...

Nội dung Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Tài chính và UBND tỉnh Sơn La với các nội dung phối hợp cụ thể giữa hai bên như: Phối hợp xây dựng dự toán, chấp hành và quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách tỉnh Sơn La; Phối hợp xây dựng, sửa đổi, bổ sung các dự án Luật, văn bản quy phạm pháp luật về chính sách, chế độ liên quan đến tài chính, ngân sách; Phối hợp trả lời, giải quyết, thực hiện kiến nghị của Bộ Tài chính, ngân sách và UBND tỉnh Sơn La; Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; cung cấp, trao đổi tài liệu, thông tin; Phối hợp trong việc đổi mới và cải cách mạnh mẽ quản lý tài chính công, thực hiện lộ trình hiện đại hoá công tác quản lý tài chính, ngân sách trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Việc ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Tài chính và UBND tỉnh Sơn La thêm một lần nữa khẳng định sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Tài chính với các tỉnh thành trong cả nước, thể hiện sự quyết tâm của Bộ Tài chính nhằm thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2013 và những năm tiếp theo.