Bố trí ngân sách trung ương hỗ trợ cầu đường bộ II Tà Lùng - Thủy Khẩu

PV.

Đó là chỉ đạo mới đây của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đối với các bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đồng ý ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh Cao Bằng để thực hiện đầu tư xây dựng cầu đường bộ II Tà Lùng - Thủy Khẩu (tỉnh Cao Bằng).

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Cao Bằng khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư của dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Trên cơ sở đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 để thực hiện.

Bên cạnh đó, Phó Tướng Vương Đình Huệ cũng giao Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn UBND tỉnh Cao Bằng thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ.