Bộ trưởng Bộ Tài chính giao nhiệm vụ cho ngành Chứng khoán tận dụng những vận hội mới

Hoa Sơn

Tại Lễ khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên của năm 2021 diễn ra ngày 4/1/2021 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan tập trung nỗ lực, tận dụng thời cơ, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, tận dụng những vận hội mới, hỗ trợ thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển lành mạnh.

 Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên của năm 2021.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên của năm 2021.

Nhận định về triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2021, tại Lễ khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên của năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, trước nguy cơ tác động của đại dịch Covid-19, thị trường chứng khoán có thể vẫn sẽ có những biến động phức tạp. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và thành công bước đầu trong phòng, chống đại dịch Covid-19 và tiềm năng, vị thế sẵn có, kinh tế Việt Nam nói chung, thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng đang đứng trước những vận hội mới.

Theo Bộ trưởng, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 khai mạc trong vài tuần tới sẽ thông qua những văn kiện quan trọng, như chiến lược phát triển 10 năm 2021-2030, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và trên cơ sở đó Chính phủ sẽ ban hành các kế hoạch, giải pháp thực thi hiệu quả để thúc đẩy phát triển kinh tế mạnh mẽ ngay từ đầu năm.

Cũng từ đầu năm nay, Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư cùng có hiệu lực, tạo ra một khuôn khổ pháp lý và môi trường đầu tư đồng bộ hơn, minh bạch hơn cho hoạt động của doanh nghiệp, bảo vệ nhà đầu tư và phát triển thị trường chứng khoán bền vững. Trong bối cảnh đó, để tận dụng cơ hội, vượt qua khó khăn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã giao ngành Chứng khoán tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tập trung đưa các quy định, chính sách mới của Luật Chứng khoán, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn vào thực tiễn cuộc sống để hỗ trợ doanh nghiệp, bảo vệ quyền nhà đầu tư và thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển lành mạnh.

Hai là, đẩy nhanh việc cơ cấu lại thị trường chứng khoán theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó, cùng với việc hoàn thiện bộ máy Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các Sở Giao dịch theo Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng lộ trình cơ cấu lại thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu và phái sinh theo hướng chuyên môn hoá, chuyên nghiệp hoá, tiếp tục tái cơ cấu lại hệ thống các định chế trung gian trên thị trường theo định hướng của Chính phủ.

Ba là, đảm bảo an toàn, ổn định hệ thống giao dịch, đưa hệ thống công nghệ thông tin mới vào hoạt động đồng bộ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Trên cơ sở đó sẽ triển khai xây dựng thêm thị trường phái sinh, trái phiếu doanh nghiệp và các sản phẩm mới theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bốn là, thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động cổ phần hoá, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước gắn với niêm yết trên thị trường chứng khoán để tăng quy mô, chất lượng hàng hoá cho thị trường chứng khoán, thúc đẩy quy mô, thanh khoản thị trường.

Năm là, tăng cường hiệu quả giám sát, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật của thị trường, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và hoạt động lành mạnh của doanh nghiệp.

Sáu là, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2021-2030 để định hình mục tiêu, giải pháp, lộ trình phát triển thị trường chứng khoán, thị trường vốn dài hạn.