Các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ được phân loại thành 4 nhóm

Theo thoibaonganhang.vn

(Tài chính) Dự thảo Thông tư hướng dẫn đánh giá, xếp loại doanh nghiệp (DN) bảo hiểm, chi nhánh DN bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài (sau đây gọi tắt là DN bảo hiểm) đang được Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp. Theo Dự thảo này các DN bảo hiểm sẽ được phân loại thành 4 nhóm, căn cứ vào 4 nhóm chỉ tiêu giám sát.

Các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ được phân loại thành 4 nhóm
DN bảo hiểm sẽ được phân loại thành 4 nhóm, căn cứ vào 4 nhóm chỉ tiêu giám sát. Nguồn: internet

Theo Dự thảo Thông tư, các chỉ tiêu giám sát bao gồm các chỉ tiêu định lượng và các chỉ tiêu định tính được chia thành 4 nhóm.

Thứ nhất là nhóm chỉ tiêu về vốn và khả năng thanh toán: bao gồm các chỉ tiêu đánh giá việc đáp ứng quy định của pháp luật về vốn, dự phòng nghiệp vụ và biên khả năng thanh toán; mức độ tương xứng giữa nguồn vốn chủ sở hữu và quy mô hoạt động; mức độ lành mạnh về tài chính của DN bảo hiểm.

Thứ hai là nhóm chỉ tiêu về hoạt động nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm: bao gồm các chỉ tiêu đánh giá việc đáp ứng quy định của pháp luật về khai thác bảo hiểm, triển khai sản phẩm bảo hiểm, tái bảo hiểm, sử dụng kênh phân phối; khả năng duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm; hiệu quả của phương án tái bảo hiểm; hiệu quả sử dụng kênh phân phối; chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng (năng lực quản lý hợp đồng bảo hiểm) của DN bảo hiểm.

Thứ ba là nhóm chỉ tiêu về đầu tư tài chính và chất lượng tài sản: bao gồm chỉ tiêu đánh giá việc đáp ứng quy định của pháp luật về đầu tư tài chính; chất lượng tài sản đầu tư của DN bảo hiểm.

Thứ tư là nhóm chỉ tiêu về quản trị DN: bao gồm các chỉ tiêu đánh giá việc đáp ứng quy định của pháp luật về tổ chức hoạt động; hiệu quả của hoạt động kinh doanh bảo hiểm của DN bảo hiểm...

Căn cứ kết quả đánh giá, tính toán các chỉ tiêu giám sát, DN bảo hiểm được phân loại thành 4 nhóm.

Nhóm 1: gồm các DN bảo hiểm đảm bảo biên khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật và không có chỉ tiêu giám sát nào cần tăng cường kiểm soát.

Nhóm 2: gồm các DN bảo hiểm đảm bảo biên khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật và có ít nhất 1 chỉ tiêu giám sát cần tăng cường kiểm soát.

Nhóm 3: gồm các DN bảo hiểmcó nguy cơ không đảm bảo khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật.

Nhóm 4: gồm các DN bảo hiểmthuộc nhóm 3 không tự khôi phục được khả năng thanh toán và bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật.

Dự thảo Thông tư cũng quy định rõ các biện pháp thực hiện sau phân loại. Chẳng hạn đối với các DN bảo hiểm xếp nhóm 4: Thực hiện theo quy định tại Điều 80 Luật Kinh doanh bảo hiểm; Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 46/2007/NĐ-CP (đối với doanh nghiệp bảo hiểm); khoản 6 Điều 19 Nghị định số 123/2011/NĐ-CP (đối với chi nhánh nước ngoài).

Trường hợp sau khi đã áp dụng các biện pháp mà vẫn không khôi phục được khả năng thanh toán, DN bảo hiểm thực hiện các thủ tục phá sản, chi nhánh DN bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài thực hiện các thủ tục giải thể, đóng cửa theo quy định của pháp luật.