Cải cách để hội nhập và phát triển

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

“Trong giai đoạn từ 2010 - 2015, toàn ngành Tài chính đã hoàn thành xuất sắc công tác tài chính - ngân sách nhà nước; quyết liệt thực hiện cải cách thủ tục hành chính; triển khai nhiều giải pháp để đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; tạo tiền đề quan trọng cho Đảng bộ và toàn ngành Tài chính thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời kỳ phát triển mới” - Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn khẳng định trong cuộc trả lời phóng viên về vấn đề này.

Cải cách để hội nhập và phát triển - Ảnh 1

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Phóng viên: Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Bộ Tài chính, công tác cải cách hành chính đã đạt được nhiều thành tựu. Xin Thứ trưởng cho biết một số kết quả cụ thể?

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn: Với mục tiêu đã được xác định là lấy nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị làm trọng tâm, công tác xây dựng Đảng là then chốt, đề cao vai trò trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên ở mọi lúc, mọi nơi. Trong lãnh đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Bộ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phát huy trí tuệ tập thể, chủ động sáng tạo đề ra nhiều chủ trương, biện pháp sát với thực tế, phát huy tối đa năng lực thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên và đã giành được các kết quả rất đáng ghi nhận.

Một trong những kết quả nổi bật là cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan.Đảng bộ Bộ Tài chính coi đây là trọng tâm để nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy hội nhập phát triển.

5 năm qua, Đảng bộ Bộ Tài chính, Đảng ủy đã lãnh đạo cơ quan thuế, hải quan quán triệt đầy đủ, triển khai Nghị quyết 19 của Chính phủ để cải cách thủ tục hành chính với những giải pháp căn cơ quan trọng. Đó là thực hiện khai, nộp thuế điện tử; giảm thời gian kê khai nộp thuế của doanh nghiệp; đồng thời thực hiện hải quan điện tử để giảm thời gian thông quan, giao lưu hàng hóa qua biên giới, khuyến khích hàng xuất khẩu của Việt Nam, giảm chi phí, thời gian của doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất khẩu.

Kết quả nổi bật nhất là tổng thu ngân sách 5 năm vừa qua tăng gấp 1,9 lần so với giai đoạn 2006 - 2010; tỷ lệ huy động thu ngân sách Nhà nước bình quân giai đoạn này đạt khoảng 22 - 23% GDP. Số giờ nộp thuế đã giảm từ 537 xuống còn 117 giờ.Việc triển khai Cơ chế Một cửa quốc gia của hải quan cũng đã giảm được 30% thời gian thông quan hàng hóa.

Trong thời gian tới, Đảng bộ Bộ Tài chính sẽ làm gì để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành thưa Thứ trưởng?

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm vụ trước hết của ngành Tài chính là phải hoàn thành nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2015, để đảm bảo nhiệm vụ thu toàn diện 2011 - 2015; đảm bảo tỷ lệ động viên vượt 22 - 23% vào ngân sách.

Đồng thời tập trung vào công tác chống nợ đọng thuế, chuyển giá, thất thu ngân sách; đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp; đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách trên cơ sở khuyến khích các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Bộ Tài chính đã đặt ra các mục tiêu để lãnh đạo và chỉ đạo đó là giảm bội chi ngân sách từ 5,3% xuống còn 4%, dư nợ nước ngoài quốc gia không quá 50% GDP; thực hiện đồng bộ cải cách hành chính trong các lĩnh vực tài chính ngân sách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nhiệm vụ đặt ra cho sự lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể như thế nào trong công tác cải cách thủ tục hành chính, thưa Thứ trưởng?

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự và Lãnh đạo Bộ Tài chính lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính, đưa ra chương trình hành động cụ thể, tổ chức thực hiện những khâu đột phá để tạo ra sự chuyển biến căn bản, toàn diện, phù hợp với xu hướng phát triển trên cơ sở ứng dụng đầy đủ công nghệ thông tin và phát huy các chuẩn mực quốc tế để cải cách thủ tục hành chính thuế.

Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính nhằm tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của đất nước, huy động hợp lý đảm bảo nguồn lực ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ của quốc gia, đảm bảo tính đồng bộ, công khai, minh bạch, phù hợp với sự phát triển của kinh tế thị trường và yêu cầu hội nhập quốc tế.

Để công tác cải cách thủ tục hành chính thành công, trước hết là phải cải cách nguồn nhân lực. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; tăng cường phối hợp giữa cấp ủy Đảng và thủ trưởng các cấp, tập trung lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị gắn với làm tốt công tác xây dựng đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra giám sát.

Đồng thời coi trọng công tác xây dựng đảng, nâng cao vai trò của đội ngũ lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên. Đối với những cán bộ không chấp hành kỷ luật kỷ cương của Đảng, không chấp hành kỷ luật, kỷ cương của Nhà nước, phải tăng cường giáo dục tư tưởng, tăng cường thanh tra, kiểm tra, đấu tranh loại trừ cán bộ đó ra khỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng và Nhà nước.

Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!