Cấm sử dụng cộng tác viên trong môi giới chứng khoán

Theo DDDN

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán nghiêm chỉnh chấp hành quy định về người hành nghề môi giới chứng khoán.

Qua báo cáo về người hành nghề môi giới chứng khoán của các công ty chứng khoán và kết quả kiểm tra một số công ty chứng khoán, để chấn chỉnh hoạt động môi giới chứng khoán đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, ngày 17/5/2010, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Công văn số 1386 yêu cầu các công ty chứng khoán nghiêm chỉnh chấp hành quy định về nhân viên thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 62 Luật Chứng khoán.

Theo đó, để đảm bảo hoạt động môi giới chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, các công ty chứng khoán không thực hiện hình thức cộng tác viên trong hoạt động môi giới chứng khoán.

Quyết định của Ủy ban Chứng khoán được ban hành trong bối cảnh nhiều công ty chứng khoán sử dụng các môi giới tự do để giới thiệu khách hàng về giao dịch, đồng thời tư vấn cho khách hàng và hưởng phí hoa hồng theo giá trị giao dịch của khách hàng tại công ty chứng khoán. Các môi giới tự do hiện nay thường không nhận lương cố định từ công ty chứng khoán, không bị ràng buộc về thời gian, địa điểm làm việc... Nhiều môi giới tự do còn được quản lý danh mục đầu tư nếu khách hàng của họ tín nhiệm.

* Điểm c hoản 1 Điều 62 Luật Chứng khoán: Giám đốc hoặc tổng giám đốc và các nhân viênthực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán quy định tại khoản 1 Điều 60 và khoản 1 Điều 61 của Luật này phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Khoản 1 Điều 60 Luật Chứng khoán:  Công ty quản lý quỹ được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

a) Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

b) Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán