TS. Trần Thị Quỳnh Giang:

Cần thiết ban hành Nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh


Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một trong những luật thuế quan trọng, có ảnh hưởng, tác động lớn đối với tất cả cá nhân trong xã hội. Để phù hợp với bối cảnh mới, Bộ Tài chính đã gửi Công văn gửi lấy ý kiến rộng rãi của tổ chức, cá nhân liên quan về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN để hoàn chỉnh hồ sơ và trình Chính phủ xem xét, quyết định. Trong dài hạn, Bộ Tài chính nên tiến hành xây dựng các Luật thuế sửa đổi, trong đó có Luật Thuế TNCN sửa đổi để trình các cấp có thẩm quyền vào thời điểm thích hợp.

Luật Thuế TNCN là một trong những luật thuế quan trọng, có ảnh hưởng, tác động lớn đối với tất cả cá nhân trong xã hội.

TS. Trần Thị Quỳnh Giang.
TS. Trần Thị Quỳnh Giang.

Do vậy, việc nghiên cứu, sửa đổi Luật Thuế TNCN cần phải có sự đánh giá thấu đáo, đảm bảo tính ổn định và phù hợp với Chiến lược cải cách hệ thống thuế 2021-2030 để phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2021-2030.

Việc sửa đổi Luật Thuế TNCN phải xem xét đến nhiều vấn đề như: rà soát, mở rộng thu nhập chịu thuế; xem xét điều chỉnh biểu thuế; đối tượng miễn, giảm thuế; sửa đổi các quy định liên quan đến quyết toán thuế, hoàn thuế.

Được biết, Bộ Tài chính hiện đang tiến hành tổng kết đánh giá kết quả triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, nghiên cứu xây dựng Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030 để trình Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ tiến hành xây dựng các Luật thuế sửa đổi, trong đó có Luật Thuế TNCN sửa đổi để trình các cấp có thẩm quyền vào thời điểm thích hợp.

Còn bối cảnh hiện nay, Bộ Tài chính cần xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân để hoàn chỉnh hồ sơ và trình Chính phủ xem xét, quyết định, mà chưa cần sửa Luật Thuế TNCN.

Liên quan đến việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh lần này, tôi cho rằng, Bộ Tài chính thực hiện đúng theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Luật số 26/2012/QH13, đó là căn cứ vào chỉ số CPI từ thời điểm Luật số 26/2012/QH13 có hiệu lực thi hành (01/7/2013) để điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với sự biến động của giá cả. Bởi theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số CPI tại thời điểm cuối tháng 12/2019 so với thời điểm 01/7/2013 là 123,2%, tăng 23,2%.