Cần xử lý được khoảng chuyển tiếp từ luật cũ sang luật mới cho chính xác


Sáng 16/8, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Ảnh: Hồ Long.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Ảnh: Hồ Long.

Trích để hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động thanh tra

Trình bày dự thảo Nghị quyết, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, Luật Thanh tra được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2022 quy định: “Các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động thanh tra, tăng cường cơ sở vật chất và khen thưởng, động viên tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác thanh tra” (tại khoản 3 Điều 112). Do đó, việc ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thực hiện quy định tại Khoản 3, Điều 112 Luật Thanh tra năm 2022 là cần thiết.

Về mức trích, dự thảo Nghị quyết quy định, Thanh tra Chính phủ được trích 30% trên tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 100 tỷ đồng/năm; được trích thêm 20% trên tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 100 - 200 tỷ đồng/năm. Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thanh tra ở cơ quan thuộc Chính phủ, Thanh tra trong cơ quan cơ yếu Chính phủ; Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ và tương đương; Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được trích 30% trên tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 20 tỷ đồng/năm; được trích thêm 20% trên tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 20 - 30 tỷ đồng/năm…

Việc sử dụng kinh phí được trích để hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động thanh tra, tăng cường cơ sở vật chất và khen thưởng, động viên tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác thanh tra.

Nên giữ nguyên mức trích tối đa và biên độ tại Thông tư số 327/2016/TT-BTC

Trình bày báo cáo thẩm tra việc ban hành Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Lê Quang Mạnh cho biết, Ủy ban Tài chính và Ngân sách tán thành việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị, cần rà soát kỹ, bảo đảm phù hợp với Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương.

Về mức trích, đa số ý kiến Ủy ban Tài chính và Ngân sách đề nghị giữ nguyên mức trích tối đa và biên độ như mức các cơ quan thanh tra đang được hưởng theo quy định tại Thông tư số 327/2016/TT-BTC. Bởi, quy định này đã có căn cứ thực tiễn và bảo đảm lập, quyết định dự toán chi, sử dụng kinh phí được trích không vượt quá nhu cầu chi hằng năm của các cơ quan thanh tra.

Đa số ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành việc Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm thi hành Luật Thanh tra năm 2022. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, Nghị quyết cần phải xử lý được khoảng chuyển tiếp từ luật cũ sang luật mới cho chính xác; cân nhắc sau khi Nghị quyết được thông qua thì có ban hành nghị định, thông tư gì nữa không? Nếu quy định cụ thể trong Nghị quyết để áp dụng được luôn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cần bám sát Thông tư số 327/2016/TT-BTC bởi đã được áp dụng và chứng minh trong thực tiễn. Bên cạnh đó, về phạm vi điều chỉnh cần bám sát theo quy định tại Luật Thanh tra năm 2022.

Phát biểu kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị, Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện tờ trình, hồ sơ, tài liệu dự thảo Nghị quyết, báo cáo vào đợt hai của Phiên họp. Đồng thời, lưu ý bổ sung thông tin đánh giá kỹ tác động, đặc biệt là các nội dung: bộ máy thanh tra các cấp, số lượng người, đơn vị thụ hưởng, thời gian thực hiện chế độ trích kinh phí áp dụng theo Thông tư 42/2022/TT-BTC...Cụ thể hóa phạm vi điều chỉnh, đối tượng điều chỉnh rõ ràng, thuận tiện khi áp dụng, đối tượng chi kinh phí phải là các cơ quan thanh tra theo đúng quy định của Luật Thanh tra. Rà soát quy định đầy đủ thủ tục trích nộp, trình tự, thủ tục lập dự toán, giao dự toán, nộp, quyết toán kinh phí được lập để bảo đảm tính khả thi, có thể thực hiện được ngay.

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn