Cấp mã giao dịch và chuyển sở hữu cổ phiếu cho các công ty

Theo nhandan.com.vn

Ngày 8/5, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, VSD đã cấp mã giao dịch chứng khoán cho các công ty cổ phần và chuyển quyền sở hữu gần 2 triệu cổ phiếu MWG cho nhiều nhà đầu tư.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Nông nghiệp Sông Con

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 28/2020/GCNCP-VSD ngày 5/5/2020 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Nông nghiệp Sông Con, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nông nghiệp Sông Con

Trụ sở chính: Xóm Tân Phú, xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 023 8388 7656

Fax: 023 8388 7116

Vốn điều lệ: 20.760.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp Sông Con

Mã chứng khoán: SCA

Mã ISIN: VN000000SCA2

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 2.076.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 20.760.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 6/5/2020,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Nông nghiệp Sông Con đăng ký giao dịch cổ phiếu SCA trên thị trường UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu SCA được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp mã SVD Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 27/2020/GCNCP-VSD ngày 5/5/2020 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

Trụ sở chính: Cụm công nghiệp Đông Phong, xã Đông Phong, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 0903 022222

Vốn điều lệ: 129.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

Mã chứng khoán: SVD

Mã ISIN: VN000000SVD6

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 12.900.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 129.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 6/5/2020, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng đăng ký niêm yết cổ phiếu SVD tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu SVD được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 56/2020/GCNCW-VSD ngày 5/5/2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Tên chứng quyền: Chứng quyền.ROS.KIS.M.CA.T.02

Mã chứng quyền: CROS2002

Mã ISIN: VN0CROS20029

Mã chứng khoán cơ sở: ROS

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros

Loại chứng quyền: Chứng quyền Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 8 tháng

Ngày đáo hạn: 16/12/2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 1: 1

Giá thực hiện: 7.227 đồng

Giá phát hành: 1.000 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 2.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 2.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 6/5/2020, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP. Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CROS2002 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 57/2020/GCNCW-VSD ngày 5/5/2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Tên chứng quyền: Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.04

Mã chứng quyền: CVIC2002

Mã ISIN: VN0CVIC20027

Mã chứng khoán cơ sở: VIC

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Loại chứng quyền: Chứng quyền Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 3 tháng

Ngày đáo hạn: 16/7/2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1

Giá thực hiện: 108.888đồng

Giá phát hành: 1.350 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 2.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 2.700.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 6/5/2020,VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP. Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CVIC2002 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP. Hồ Chí Minh.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 54/2020/GCNCW-VSD ngày 5/5/2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Tên chứng quyền: Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.05

Mã chứng quyền: CVRE2004

Mã ISIN: VN0CVRE20040

Mã chứng khoán cơ sở: VRE

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần Vincom Retail

Loại chứng quyền: Chứng quyền Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 3 tháng

Ngày đáo hạn: 16/7/2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1

Giá thực hiện: 29.999 đồng

Giá phát hành: 1.940 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 1.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 1.940.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 6/5/2020,VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP. Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CVRE2004 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP. Hồ Chí Minh.

Chuyển quyền sở hữu 1.846.500 cổ phiếu MWG

Căn cứ công văn số 2788/UBCK-PTTT ngày 27/4/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

NTASIAN DISCOVERY MASTER FUND

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED


MWG

446.500

2

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

 

300.000

 

Tổng cộng

746.500

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 7/5/2020.

* Căn cứ công văn số 2790/UBCK-PTTT ngày 27/4/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

NTASIAN EMERGING LEADERS MASTER FUND

ARISAIG ASIA CONSUMER FUND LIMITED

MWG

920.000

 

NTASIAN DISCOVERY MASTER FUND

 

180.000

 

Tổng cộng

1.100.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 7/5/2020.