Cắt giảm, đơn giản hóa quy định trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Hoàng Hiền

Ngày 16/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 721/QĐ-TTg về phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong đó, cắt giảm, đơn giản hóa quy định trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Lộ trình thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo được thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2023.
Lộ trình thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo được thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2023.

Hiện một số quy định liên quan đến phát triển tài nguyên biển và hải đảo đã không còn phù hợp với thực tế; cần thiết phải rà soát, loại bỏ các quy định gây cản trở trong tình hình mới. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 68/NQ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tổ chức rà soát các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc các lĩnh vực: đất đai, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo, khí tượng thủy văn, đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý.

Ngày 16/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 721/QĐ-TTg về phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong đó, Chính phủ đã có phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo có 10 thủ tục hành chính.

Cụ thể, với thủ tục hành chính cấp Trung ương gồm: cấp Giấy phép nhận chìm ở biển (mã thủ tục hành chính: 1.000801); Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển (mã thủ tục hành chính: 1.002025); Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển (mã thủ tục hành chính: 1.002048); Trả lại Giấy phép nhận chìm (mã thủ tục hành chính: 1.001658); cấp lại Giấy phép nhận chìm (mã thủ tục hành chính: 1.001631);

Đối với thủ tục hành chính cấp tỉnh bao gồm: cấp Giấy phép nhận chìm ở biển (mã thủ tục hành chính: 1.005189); Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển (mã thủ tục hành chính: 1.000969); Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển (mã thủ tục hành chính: 2.000472); Trả lại Giấy phép nhận chìm (mã thủ tục hành chính: 1.000942); cấp lại Giấy phép nhận chìm (mã thủ tục hành chính: 2.000444)

Lộ trình thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo được thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2023.

Theo đó, với thủ tục hành chính cấp Trung ương, Chính phủ quyết định sửa đổi, bổ sung hình thức cơ quan tiếp nhận: Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng thời, bổ sung hình thức tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; số lượng hồ sơ giảm 02 bộ xuống còn 01 bộ.

Với thủ tục hành chính cấp tỉnh, các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hình thức cơ quan tiếp nhận: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp địa phương đã tổ chức Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công thì thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, bổ sung hình thức tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; bỏ báo cáo đánh giá tác động môi trường (trường hợp cùng cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt); số lượng hồ sơ giảm 02 bộ xuống còn 01 bộ.

Việc bổ sung hình thức nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công và giảm số lượng hồ sơ được kỳ vọng sẽ làm giảm hồ sơ giấy tờ, cắt giảm chi phí in ấn, bưu điện, tiết kiệm thời gian, thuận lợi cho đối tượng thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành có liên quan trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng nội dung và thời hạn quy định tại Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động phát hiện và kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan thuộc thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với các Luật, Pháp lệnh, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ để thực hiện Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Quyết định này.