Chế độ bồi dưỡng cho người tham gia tố tụng cạnh tranh ra sao?

PV.

Thành viên Hội đồng Cạnh tranh làm việc kiêm nhiệm được bồi dưỡng 1.300.000 đồng/người/tháng kể từ ngày 1/10/2016.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đó là một trong những quy định mới về chế độ bồi dưỡng cho người tham gia tố tụng cạnh tranh vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bên cạnh đó, về chế độ bồi dưỡng đối với người tiến hành tố tụng cạnh tranh và người tham gia tố tụng cạnh tranh tại phiên điều trần, chủ tọa phiên điều trần được bồi dưỡng 150.000 đồng/ngày; thành viên Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, Điều tra viên tham gia phiên điều trần được bồi dưỡng 100.000 đồng/ngày; người giám định được Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh mời được bồi dưỡng 100.000 đồng/ngày.

Người phiên dịch được Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh mời đến phiên dịch tại phiên điều trần được hưởng chế độ bồi dưỡng theo quy định về chi phí dịch thuật trong chế độ chi tiếp đón khách nước ngoài và chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; người làm chứng được Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh triệu tập đến phiên điều trần được bồi dưỡng là 100.000 đồng/ngày; người giám định, người phiên dịch, người làm chứng được Hội đồng Cạnh tranh mời tham gia phiên điều trần được thanh toán chi phí đi lại.

Về chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia tọa đàm, họp xử lý vụ việc cạnh tranh và giải quyết khiếu nại, chủ tọa được bồi dưỡng 150.000 đồng/ngày; thành viên Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh được bồi dưỡng 100.000 đồng/ngày; khách mời là chuyên gia hoặc đại diện các cơ quan chuyên môn được Hội đồng Cạnh tranh mời đến để tham vấn ý kiến liên quan đến vụ việc hạn chế cạnh tranh được bồi dưỡng 100.000 đồng/ngày.