Quyết định 32/2016/QĐ-TTg:

Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo


Ngày 08/8/2016, Chính phủ ban hành Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình...

Quyết định điều chỉnh việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và người được trợ giúp pháp lý khác theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý tại các huyện nghèo; xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Thực hiện vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong trường hợp địa phương chưa tự cân đối ngân sách (ngoài địa bàn huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn) không thể bảo đảm chi trả cho các vụ việc này.

Nguồn kinh phí thực hiện Quyết định bao gồm từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và kinh phí tài trợ từ các dự án hợp tác quốc tế, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước...

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây:Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg